Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przedsiębiorstwa energetyczne zwolnione z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla gazu ziemnego w postaci skroplonej (LNG)

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 17/2013

Prezes URE, konsekwentnie realizując działania na rzecz liberalizacji rynku gazu, w dniu 13 czerwca 2013 r., informuje o zwolnieniu przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje na obrót paliwami gazowymi lub obrót gazem ziemnym z zagranicą z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla gazu ziemnego w postaci skroplonej (LNG).

Decyzja Prezesa URE to kolejny ważny krok w kierunku tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju oraz racjonalnego użytkowania paliw i energii.

Podstawą do zwolnienia z obowiązku taryfowania była ocena obecnej sytuacji w segmencie obrotu gazem LNG oraz spełnienie przez te przedsiębiorstwa warunków określonych w art. 49 ustawy - Prawo energetyczne, dotyczących m.in. prowadzenia działalności w warunkach konkurencji.

Zwolnienie nie dotyczy sprzedaży gazu w postaci innej niż ciekła, tj. gazu po regazyfikacji.

Decyzje regulatora w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność w zakresie obrotu paliwami gazowymi z obowiązku taryfowania, będą wydawane indywidualnie, po złożeniu przez te przedsiębiorstwa przewidzianego prawem wniosku.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 17/2013.

Data publikacji : 13.06.2013

Opcje strony

do góry