Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zwolnienie z przedkładania taryf dot. hurtowego obrotu gazem

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 2/2013

Prezes URE, dnia 19 lutego 2013 r., informuje, że wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi, po złożeniu wniosku, mogą uzyskać zwolnienie z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf na paliwa gazowe w zakresie ich sprzedaży do przedsiębiorstw energetycznych, nabywających je w ramach obrotu paliwami gazowymi.

Prezes URE, oceniając efekty dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz wprowadzenia mechanizmów konkurencyjnych na rynku gazu ziemnego uznał, iż segment hurtowego obrotu gazem ziemnym spełnia przesłanki do uznania go za rynek konkurencyjny. W związku z powyższym utrzymywanie obowiązku zatwierdzania taryf dla tego segmentu mogłoby ograniczać dalszy wzrost płynności rynku hurtowego.

Jednocześnie regulator podkreśla, iż zwolnienie z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryfy nie oznacza zwolnienia przedsiębiorstwa ze stosowania posiadanej taryfy.

Data publikacji : 19.02.2013
Data modyfikacji : 01.03.2013

Opcje strony

do góry