Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dla spółek gazowniczych zatwierdzone

Po rozpatrzeniu wniosków 6 OSD należących do Grupy Kapitałowej PGNiG, Prezes URE wydał decyzje zatwierdzające Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.

Zapisy Instrukcji - w stosunku do obowiązujących IRiESD - przewidują m.in. następujące zmiany:

  • nowe zasady współpracy pomiędzy operatorami gwarantujące zniesienie ograniczeń systemowych w zakresie wejścia do strefy dystrybucyjnej;
  • rozszerzenie procedury zmiany sprzedawcy o możliwość nabywania paliwa gazowego w punkcie wirtualnym oraz zapewnienie „zasady plecaka” w przypadku zmiany sprzedawcy w sieci małych OSD;
  • procedury zgłaszania umów do realizacji, uwzględniające nowy model rynku przewidujący handel gazem w punkcie wirtualnym;
  • nowe zasady alokacji paliwa gazowego na punkcie wejścia do sieci dystrybucyjnej uwzględniające handel gazem w punkcie wirtualnym oraz  uwzględniające szacowanie ilości paliwa gazowego w oparciu o wskaźniki temperaturowe;
  • ograniczenie działań w zakresie bilansowania handlowego do sieci gazu zaazotowanego i gazu propan-butan (zgodnie z nową IRiESP bilansowanie w sieci gazu wysokometanowego realizowane będzie przez OSP);
  • stworzenie możliwości  sprzedaży gazu w punkcie wirtualnym w przypadku źródeł przyłączonych do sieci dystrybucyjnej;
  • zwiększenie przejrzystości procedury przyłączenia do sieci.    

Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie zasad funkcjonowania dystrybucji gazu do nowego modelu rynku określonego w instrukcji OSP (OGP Gaz-System SA), która wchodzi w życie również w terminie 1 stycznia 2013 r.

Instrukcje zawierają okres przejściowy trwający do połowy 2013 r., w trakcie którego OSD zobowiązani są do uregulowania w umowach dystrybucyjnych następujących zasad: ustanawiania zabezpieczeń, fakturowania, rozliczeń i płatności, a także wypowiedzenia i rozwiązania w/w umów. Do tego czasu powyżej wskazane zasady zostaną unormowane w instrukcjach.

Prezes URE podkreśla jednak, że na liberalizującym się rynku gazu ustalenia w tym zakresie powinny podlegać dwustronnym uzgodnieniom pomiędzy stronami umów dystrybucyjnych z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań.

Data publikacji : 13.12.2012

Opcje strony

do góry