Nawigacja

GAZ-SYSTEM otrzymał zgodę Prezesa URE na obrót gazem na sąsiadujących obszarach bilansowania

Prezes URE wydał zgodę na prowadzenie przez Operatora Gazociągów Przesyłowych (OGP) GAZ-SYSTEM obrotu gazem na sąsiadujących obszarach bilansowania oraz na przesyłanie gazu do i z tych obszarów.[1]

Decyzja regulatora obowiązuje od 1 października 2023 r.[2] do 1 października 2024 r.

Uzyskanie tej zgody jest alternatywą dla obrotu produktami przenoszącymi prawo własności lub produktami związanymi z lokalizacją operatora systemu przesyłowego (OSP) na jego własnym obszarze bilansowania. Podlega jednak corocznej ocenie, dlatego operator - w związku z kończącym się okresem obowiązywania poprzedniej decyzji[3] - zwrócił się do Prezesa URE z wnioskiem o zgodę na prowadzenie tej działalności przez kolejny rok.

Obecnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mamy trzy obszary bilansowania:

  • obszar bilansowania gazu wysokometanowego E,
  • obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw,
  • obszar bilansowania polskiego odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia.

Udzielona zgoda na obrót gazem na sąsiadujących obszarach bilansowania dotyczy zarówno krajowych obszarów bilansowania gazu wysokometanowego, jak również sąsiadujących obszarów bilansowania, które znajdują się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Decyzja z 13 września 2023 r. została wydana zgodnie z rozporządzeniem Komisji[4] ustanawiającym kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych. Przed jej wydaniem Prezes URE przeanalizował wniosek operatora pod kątem wpływu wskazanych w nim działań przedsiębiorcy na poprawę funkcjonowania krajowego rynku gazu. Regulator brał także pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i integralności systemu przesyłowego oraz dostępu użytkowników sieci do zdolności przesyłowych gazu w punktach połączeń międzysystemowych, a także możliwość ich wykorzystania.

***

  • Bilansowanie systemu to działalność gospodarcza wykonywana przez operatora systemu przesyłowego w ramach usług przesyłania, polegająca na równoważeniu zapotrzebowania na paliwa gazowe z dostawami tych paliw, obejmująca bilansowanie fizyczne oraz handlowe;
  • Bilansowanie fizyczne to działalność operatora systemu przesyłowego mająca na celu zrównoważenie ilości paliwa gazowego dostarczanego i odbieranego z systemu przesyłowego;
  • Bilansowanie handlowe to działalność operatora systemu przesyłowego polegająca na określaniu i rozliczaniu wielkości niezbilansowania wynikającego z różnicy pomiędzy ilościami paliwa gazowego dostarczonego i odebranego w obszarze bilansowania. Bilansowanie handlowe nie obejmuje ewentualnych koniecznych uzgodnień pomiędzy alokacją a faktycznym zużyciem, które zostało później ustalone na podstawie odczytów z przyrządów pomiarowych odbiorców końcowych;
  • Obszar bilansowania oznacza system wejścia-wyjścia, do którego ma zastosowanie określony system bilansowania i który może obejmować systemy dystrybucyjne lub części tych systemów;
  • Działanie bilansujące to działanie podjęte przez operatora systemu przesyłowego w celu zmiany przepływów gazu do lub z sieci przesyłowej, z wyłączeniem działań, w których gaz nie jest rozliczony jako odebrany z systemu, i w których gaz jest zużywany przez operatora systemu przesyłowego na potrzeby technologiczne systemu.

 


[1] Decyzja znak: DRR.WRG.745.8.2023.MJS z dnia 13.09.2023 r. 
[2] 1 października 2023 r. rozpoczyna się nowy rok gazowy.
[3] Decyzja Prezesa URE z dnia 16  września 2022 r., znak: DRR.WRG.745.2.2022.ŁWę została wydana na okres obowiązywania od 1 października 2022 r. do 1 października 2023 r.
[4] Art. 9 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych.

Data publikacji : 06.10.2023
Data modyfikacji : 06.10.2023

Opcje strony

do góry