Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Obowiązek informacyjny podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW)

Zgodnie z art. 22a ust. 4-6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, Prezes URE prowadzi wykaz podmiotów, które są zobowiązane do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) w danym roku kalendarzowym.

Wykaz jest jawny i znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej URE.

Wykaz jest sporządzany m.in. na podstawie informacji, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy oraz sprawozdań kwartalnych podmiotów realizujących NCW, o których mowa w art. 30b ust. 3 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy, podmiot, który w danym roku kalendarzowym dokonał po raz pierwszy czynności powodujących powstanie obowiązku realizacji NCW, jest obowiązany poinformować o dokonaniu takiej czynności Prezesa URE, w terminie 14 dni.

Informacje te powinny być składane w danym roku, niezależnie od faktu ujęcia w wykazach NCW za lata wcześniejsze. Niedostarczenie wymaganych informacji w terminie, o którym mowa powyżej, może skutkować karą pieniężną (art. 33 ust. 1 pkt 4a, ust. 2 i ust. 9 pkt 3 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych).

Wzór informacji do wypełnienia

 

Data publikacji : 01.03.2019
Data modyfikacji : 31.08.2023

Opcje strony

do góry