Nawigacja

Pomocniczy arkusz kalkulacyjny do sprawozdania rocznego podmiotu realizującego NCR

Zgodnie z art. 30i ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, podmioty realizujące Narodowy Cel Redukcyjny (NCR), określone w art. 2 ust. 1 pkt 29 wymienionej ustawy, są obowiązane do przekazywania Prezesowi URE sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej, sporządzanego na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów. Sprawozdanie to należy przekazywać do Urzędu Regulacji Energetyki do 30 czerwca roku następującego po roku sprawozdawczym.

Szczegółowe dane, wzór sprawozdania oraz objaśnienia, określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej. Metodykę obliczeniową określa zaś rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej.

W celu ułatwienia wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego, URE udostępnia pomocniczy arkusz kalkulacyjny o nazwie URE-NCR. Arkusz ten umożliwia przygotowanie sprawozdania obejmującego komplet danych wymaganych na podstawie ww. rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r.

W przypadku wspólnej realizacji NCR, do sprawozdania należy dołączyć informację o podmiotach, z którymi NCR był wspólnie realizowany. W informacji tej należy wskazać:

  •    nazwy i adresy siedzib podmiotów, z którymi NCR był wspólnie realizowany oraz ich adresy do doręczeń, w przypadku gdy są inne niż adresy ich siedzib,
  •   numery identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotów, z którymi NCR był wspólnie realizowany oraz numery identyfikacyjne tych podmiotów w odpowiednich rejestrach państwa obcego, jeżeli zostały nadane.

Do informacji należy dołączyć oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego tę informację, o następującej treści:

"Oświadczam, że:

  1. dane zawarte w informacji są kompletne i zgodne z prawdą;
  2. obowiązek, o którym mowa w art. 30b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, z późn. zm.), został wspólnie zrealizowany z następującymi podmiotami:...;
  3. znane mi są warunki określone w art. 30b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.”

Oświadczenie powinno zawierać także oznaczenie miejsca i datę złożenia oraz podpis składającego, a także klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".

Sprawozdanie i ewentualną informację o wspólnej realizacji NCR wraz z oświadczeniem, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania danego podmiotu, należy przekazać do URE najpóźniej do dnia 30 czerwca. Dodatkowo, wersję elektroniczną w formacie MS Excel (XLSX) lub Open Document (ODT) proszę przesłać na adres email: DPC@ure.gov.plNa ten adres proszę również zgłaszać informacje o dostrzeżonych błędach w działaniu arkusza.

 

Data publikacji : 03.03.2021
Data modyfikacji : 22.04.2024

Opcje strony

do góry