Nawigacja

Pomocniczy arkusz kalkulacyjny do sprawozdania rocznego podmiotu realizującego NCR

Zgodnie z art. 30i ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660), podmioty realizujące Narodowy Cel Redukcyjny (NCR), określone w art. 2 ust. 1 pkt 29 wymienionej ustawy, są obowiązane do przekazywania Prezesowi URE sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej, sporządzanego na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.

Szczegółowe dane, wzór sprawozdania oraz objaśnienia określa rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1425 oraz z 2019 r. poz. 1551). Metodykę obliczeniową określa zaś rozporządzenie Ministra Energii z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej (Dz. U. poz. 1294).

W celu ułatwienia wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego, URE udostępnia pomocniczy arkusz kalkulacyjny o nazwie URE-NCR. Arkusz ten umożliwia przygotowanie sprawozdania w postaci papierowej, obejmującej komplet danych wymaganych na podstawie ww. rozporządzenia Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r.

Sprawozdanie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania danego podmiotu, należy przekazać do URE najpóźniej do dnia 31 marca. Dodatkowo, wersję elektroniczną w formacie MS Excel (XLSX) lub Open Document (ODT) proszę przesłać na adres email: DPC@ure.gov.pl

 

Data publikacji : 03.03.2021
Data modyfikacji : 03.03.2021

Opcje strony

do góry