Nawigacja

Wybrane opinie o UER

Uwaga!
Przedstawione niżej opinie uwzględniają stan prawny oraz stan wiedzy
w dacie ich powstania.

Zagadnienie 7: "W Dyrektywie (UE) 2015/652 z dnia 20 kwietnia 2015 r. ustanawiającej metody obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych w załączniku I części 2 pkt. 5 znajduje się tabela z katalogiem surowców rafineryjnych. Czy w opinii Organu wszystkie źródła surowców wymienione w tej tabeli mogą być rozpatrywane w zakresie realizacji projektów UER, nawet jeśli nie zostały one uwzględnione w Tabeli 1 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej.".

Stanowisko URE z 24.02.2021 r.: Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej, określenie „emisja gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym” oznacza wprowadzenie do powietrza gazów cieplarnianych następujące przed wprowadzeniem surowca do rafinerii lub zakładu przetwórczego, w których wyprodukowano paliwa wymienione w tabeli 1 załącznika do rozporządzenia.

       W kontekście wykorzystania UER do NCR należy w dacie niniejszego pisma rozpatrywać wyłącznie surowce, z których powstały paliwa wymienione w tabeli 1 załącznika do wymienionego rozporządzenia. Nie zaś surowce, z których powstały paliwa niewymienione w tej tabeli, zaś wymienione w części 2 pkt 5 załącznika I do dyrektywy nr 2015/652 z dnia 20 kwietnia 2015 r. ustanawiającej metody obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych.

***

Zagadnienie 6: "Na podstawie Rozporządzenia ws. sprawozdania w sprawozdaniu należy podać bazowy roczny poziom emisji przed realizacją projektu UER (pozycja D10 tabeli) oraz roczny poziom emisji po wdrożeniu projektu UER liczony w gCO2eq/MJ (pozycja D11 tabeli), przy czym Rozporządzenie to nie odnosi się do kwestii pochodzenia energii. Dyrektywa rozszerza to zagadnienie podając jako źródło energii surowiec. Tym samym w wytycznych KE podano odniesienie, że przez energię w surowcu należy rozumieć energię zawartą w surowcu, który „przepłynął” przez instalację objętą zakresem danego projektu UER. Oprócz kwestii samej poprawności danych przekazywanych w sprawozdaniu wymóg ten ma również zasadnicze znaczenie dla oceny kwalifikacji projektów jako UER: Dyrektywa i interpretacja KE sugerują, że ze względu na wymóg podania energii w surowcu, jako UER kwalifikować się będą jedynie te projekty, które dotyczą bezpośrednio wydobycia i wstępnego przetwarzania surowca a tym samym wykluczone będą projekty w fazie poszukiwań i zagospodarowania złoża. Czy takie założenie jest poprawne zdaniem Organu? Prosimy o wskazanie czy zdaniem Organu w sprawozdaniu w pozycjach D10 i D11 należy wykazać energię w surowcu rafineryjnym, którego dotyczy Projekt (np. ropa naftowa konwencjonalna, paliwo ciekłe z gazu ziemnego, itd.) czy też dopuszczalne jest niewskazywanie rodzaju surowca, jeśli dokument, potwierdzający wielkość ograniczenia emisji, go nie wskazuje."

Stanowisko URE z 03.02.2021 r.: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r., w części D sprawozdania należy podać "Bazową roczną emisję gazów cieplarnianych przed wprowadzeniem projektu UER [gCO2eq/MJ]" (pole D10) oraz "Roczne emisje po wprowadzeniu projektu UER [gCO2eq/MJ]" (pole D11). Uwzględniając brzmienie  dyrektywy 2015/652 (załącznik 1 część 2 pkt 1 lit. e) oraz dostrzegając wytyczne KE (pkt 4 lit. e), przyjąć należy, że wartości wymagane w pozycji D10 i D11 sprawozdania powinny być wyrażone "w gCO2eq/MJ produkowanego surowca", tj. w przeliczeniu na energię zawartą w surowcu, który przepłynął przez instalację objętą zakresem danego projektu UER. Może to również oznaczać, że kwalifikują się jedynie te projekty, które dotyczą bezpośrednio wydobycia i wstępnego przetwarzania surowca, a tym samym wykluczone są projekty w fazie poszukiwań i zagospodarowania złoża.

***

Zagadnienie 5: "Prosimy o wskazanie czy podanie numeru metodologii, który jest nieodłącznym elementem jej tytułu (analogicznie do specyficznej numeracji norm ISO, czy podobnych technicznych wytycznych branżowych) należy traktować jako poprawne pod kątem wymogów sprawozdawczych (tj. jako „jednorazowy numer jednoznacznie identyfikujący metodę obliczania i związany z nią schemat). Pozycja D4 tabeli sprawozdawczej na podstawie § 1 ust. 2 pkt 6 lit. d Rozporządzenia wymaga podania jednorazowego numeru jednoznacznie identyfikującego metodę obliczania i związanego z nią schematu (jest to wymóg określony wprost w Dyrektywie, przy czym w Dyrektywie użyto sformułowania „metoda obliczania i powiązany z nią system”). W praktyce jednak takie zagadnienie nie funkcjonuje (tj. organizacje akredytowane nie wskazują numerów). W realizacji projektów ISO 14064 stosuje się ustandaryzowane, przyjęte metodologie - w zasadniczej większości wykorzystuje się metodologie uznane w systemie CDM. Metodologie te opisane są nazwą, specyficznym oznaczeniem numerycznym (np. AM0002 - metodologia wielkoskalowych projektów OZE) oraz numerem aktualnie obowiązującej wersji. Natomiast numery te nie są jednorazowe ani zależne od konkretnego projektu.".

Stanowisko URE z 03.02.2021 r.: Zgodnie z objaśnieniem pola D4 w części D wzoru sprawozdania określonego w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r., w polu tym "należy podać jednorazowy numer jednoznacznie identyfikujący metodę obliczania i związany z nią projekt redukcji emisji gazów cieplarnianych.". W rozporządzeniu tym brak jest dodatkowych wytycznych odnośnie określania tego parametru, w związku  z czym,  za uzasadnione uznać należy sprawozdanie takiej jego wartości, która ma źródło w dokumentacji  posiadanej przez podmiot realizujący Narodowy Cel Redukcyjny oraz możliwie blisko odpowiada opisowi tego parametru.

***

Zagadnienie 4: „Ani regulacje krajowe, ani Dyrektywa nie odnoszą się do wstecznej certyfikacji projektu. Na rynku powszechne są projekty UER, które rozpoczęły się po roku 2011, ale ich certyfikacja nie była wówczas realizowana. W 2020 r. projekty nadal generują redukcje emisji i dokumentowanie projektów, w tym przygotowanie planu projektu, walidacja i weryfikacja, mają miejsce w 2020 r. Projekty w dalszym ciągu spełniają wytyczne ISO 14064, w tym w szczególności są to projekty uznane za dobrowolne. Wytyczne komisji dopuszczają taką możliwość. Prosimy o wskazanie, czy projekty rozpoczęte po 2011 r., niecertyfikowane według norm ISO 14064 w momencie ich projektowania i realizacji ale spełniające te normy, będą mogły być rozliczone jako UER po retrospektywnym przygotowaniu dokumentacji oraz uzyskaniu stosowanej certyfikacji przez organizacje akredytowaną, w tym w szczególności mając na uwadze przeprowadzenie tego procesu w 2020 r. lub później?”

Stanowisko URE z 03.02.2021 r.: W przepisach o realizacji NCR brak jest przeciwwskazań dla wykorzystania do realizacji NCR redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z projektu UER rozpoczętego po dniu 1 stycznia 2011 r., który w roku, w którym osiągnięto  redukcje wykorzystane do realizacji NCR, spełniał wymagania określone w  § 1 ust. 7 pkt 1-3 rozporządzenia z dnia 12 czerwca 2017 r., potwierdzone stosowną dokumentacją, przy czym brak jest podstaw dla wykluczenia danego projektu tylko ze względu na termin stwierdzenia zgodności z tymi wymaganiami.

***

Zagadnienie 3: „W Rozporządzeniu ws. sprawozdania określono wymóg podania daty rozpoczęcia projektu UER po dniu 1 stycznia 2011 r. Wymóg wynika bezpośrednio z przepisów Dyrektywy i Ustawy, przy czym żaden z tych aktów nie odnosi się do kwestii dokładnej interpretacji tej daty. W związku z tym istnieją wątpliwości co do tego, co należy rozumieć przez tę datę, w tym m. in. czy mogłaby to być np. data pozyskania pozwoleń inwestycyjnych, data rozpoczęcia/zakończenia budowy, czy data certyfikacji instalacji w ramach projektu UER. KE w swoich wytycznych sugeruje datę wygenerowania pierwszych redukcji emisji. W nawiązaniu do tego stwierdzenia również istnieje stosunkowo szeroki obszar do interpretacji. Za datę wygenerowania pierwszych redukcji emisji można bowiem uznać datę rozpoczęcia testów instalacji w ramach Projektu, uruchomienia Projektu (tzw. Commisioning, tj. okres po oddaniu Projektu do użytkowania ale przed osiągnięciem zakładanych mocy wytwórczych) albo też datę stwierdzenia funkcjonalności komercyjnej (commercial operability). Daty te mogą nie być tożsame, a tym samym mogą wystąpić sytuacje, w których testy lub rozruchy instalacji miały miejsce jeszcze w 2010 r. np. 30.12.2010 r., a rozpoczęcie pełnej działalności operacyjnej instalacji miało miejsce już w roku 2011 lub później np. 5.01.2011 r. Prosimy o wskazanie, którą datę według Organu należałoby uznać za właściwą jako „rozpoczęcie projektu” w rozumieniu ww. przepisów.”

Stanowisko URE z 03.02.2021 r.: Zgodnie z § 3 ust. 7 rozporządzenia z dnia 12 czerwca 2017 r., w obliczeniach emisji gazów cieplarnianych pochodzących z paliw oraz energii elektrycznej uwzględnia się wyłącznie wartość redukcji emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym (UER) dla projektów redukcji emisji gazów cieplarnianych, które rozpoczęły się po dniu 1 stycznia 2011 r. W rozporządzeniu tym oraz pozostałych przepisach, wymienionych na wstępie, nie występują dodatkowe wytyczne umożliwiające jednoznaczne określenie jakie zdarzenie związane z projektem UER stanowi jego rozpoczęcie. Oznacza to, że w przypadku w którym dokumentacja nie określa wprost daty rozpoczęcia projektu UER podmiot realizujący NCR może mieć pewną swobodę w doborze zdarzenia związanego z projektem UER, wynikającego z dokumentacji, stanowiącego jego rozpoczęcie skutkujące wygenerowaniem pierwszych redukcji emisji.

***

Zagadnienie 2: „Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 6 lit. a Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1425 ze zm.; dalej „Rozporządzenie ws. sprawozdania”), wymagane jest podanie kodu referencyjnego projektu UER, natomiast we wzorze tabeli, będącej Załącznikiem do rozporządzenia pod pozycją D1 wskazano „kod referencyjny projektu UER (kod/nazwa)”. Prosimy o informację, czy zdaniem Organu podanie jedynie nazwy projektu w polu D1 sprawozdania będzie dla Organu akceptowalne w rozliczeniu UER. W ramach systemu ISO 14064-2 projekty podlegają procedurze walidacji przez organizację akredytowaną zgodnie z ISO 14065. W ramach walidacji generowany jest raport posiadający nr. identyfikacyjny nadany przez organizację akredytowaną. Prosimy o informację, czy według Organu prawidłowym będzie uznanie ww. numeru za kod referencyjny projektu UER, o którym mowa w przedmiotowym rozporządzeniu.”

Stanowisko URE z 03.02.2021 r.: Uwzględniając skąpy opis pola D1 w części D wzoru sprawozdania określonego w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r., brzmiący: "Kod referencyjny projektu UER (nazwa/kod)", zarówno podanie w tym polu nazwy projektu, jak i podanie (zamiast tej nazwy lub łącznie z tą nazwą) "numeru identyfikacyjnego nadanego przez organizację akredytowaną", jest prawidłowe, zwłaszcza, iż jak się wydaje przeznaczeniem pola D1 nie jest dostarczenie wartości jednoznacznie identyfikującej dany projekt UER, gdyż rolę tę zdaje się pełnić pole D3 ("Jednorazowy numer certyfikatu jednoznacznie identyfikujący projekt UER").

Nie ulega przy tym wątpliwości, iż wartość wprowadzona w polu D1 ma swe źródło w odpowiedniej dokumentacji. W przypadku, gdy z dokumentacji tej wynika wygenerowanie (w ramach walidacji) raportu posiadającego numer identyfikacyjny nadany przez organizację akredytowaną, wówczas doskonalsze wydaje się posłużenie w polu D1 tym właśnie numerem.

***

Zagadnienie 1: "Mając na uwadze wytyczne Komisji Europejskiej (dalej „KE”), opublikowane na podstawie przepisów Dyrektywy w dokumencie „GUIDANCE NOTE on approaches to quantify, verify, validate, monitor and report upstream emission reductions”, w ramach których KE dopuszcza wykorzystanie projektów rejestrowanych w systemach redukcji, takich jak Clean Develompent Mechanism oraz Joint Innitiative, po wcześniejszym anulowaniu wygenerowanych jednostek redukcji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie stanowiska dotyczącego zgody na wykorzystanie w rozliczeniu UER projektów zarejestrowanych w systemach Clean Development Mechanism lub Joint Innitiative pod warunkiem anulowania jednostek CER lub ERU wygenerowanych w ramach tych systemów w ilości odpowiadającej ilości UER, które miałyby zostać rozliczone przy realizacji NCR. Dodatkowo w zakresie certyfikatów pochodzących z systemu CDM i JI prosimy o stanowisko Organu odnośnie zgodności tych systemów z wymogami Dyrektywy pod kątem tego czy anulowanie certyfikatów z ww. systemów spowoduje konieczność ich ponownej walidacji i weryfikacji na potrzeby realizacji NCR przez autoryzowaną jednostkę certyfikującą."

Stanowisko URE z 03.02.2021 r.: W przepisach o realizacji NCR brak jest przeciwwskazań dla "anulowania jednostek CER lub ERU wygenerowanych w ramach (...) systemów" CDM i JI, a następnie wykorzystania do realizacji NCR redukcji emisji gazów cieplarnianych odpowiadających tym jednostkom. Oczywiście pod warunkiem, że dany projekt UER rozpoczął się po dniu 1 stycznia 2011 r. oraz spełnione są pozostałe warunki określone w § 1 ust. 7 pkt 1-3 rozporządzenia z dnia 12 czerwca 2017 r., w tym konieczność walidacji i weryfikacji przez jednostkę akredytowaną zgodnie z odpowiednimi normami.

W rozpatrywanych przepisach brak jest również wprost określonego wymogu powtórzenia procesów walidacji i weryfikacji tylko z powodu wykorzystania do realizacji NCR projektów UER zarejestrowanych w systemach CDM i JI. Nie można jednak wykluczyć takiej konieczności dla stwierdzenia zgodności z wymienionymi przepisami w przypadku, gdy zgodność ta nie wynika z dotychczasowej dokumentacji projektowej.

Data publikacji : 03.03.2021
Data modyfikacji : 03.03.2021

Opcje strony

do góry