Nawigacja

Informacje ogólne

  • Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, w art. 30b, stanowi, iż "podmioty realizujące Narodowy Cel Redukcyjny", tj. określeni uczestnicy rynku paliw ciekłych transportowych (głownie importerzy i producenci), są obowiązani w danym roku kalendarzowym zapewnić realizację "Narodowego Celu Redukcyjnego" (NCR), tj. minimalną wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG), oleju do silników statków żeglugi śródlądowej lub wodoru, stosowanych w transporcie, w przeliczeniu na jednostkę energii, rozporządzonych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, lub zużytych przez ten podmiot na potrzeby własne, oraz energii elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych, sprzedanej odbiorcy końcowemu lub zużytej przez ten podmiot na potrzeby własne, wynoszącą 6%.
  • Realizacji NCR sprzyja wykorzystywanie zwłaszcza biokomponentów, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz projektów UER, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym (informacje pomocnicze o wykorzystywaniu i sprawozdawaniu projektów UER w ramach realizacji NCR dostępne są TUTAJ).
  • Podmioty realizujące NCR są również obowiązane do przekazywania Prezesowi URE sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej, sporządzanego na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku sprawozdawczym.

Szczegółowe dane, wzór sprawozdania oraz objaśnienia określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej. Metodykę obliczeniową określa zaś rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej.

W celu ułatwienia wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego, URE udostępnia pomocniczy arkusz kalkulacyjny o nazwie URE-NCR. Arkusz ten umożliwia przygotowanie sprawozdania obejmującego komplet danych wymaganych na podstawie ww. rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r.

  • Uchybienie obowiązkowi realizacji NCR zagrożone jest karą pieniężną. Wysokość tej kary oblicza się według wzoru:

K = S × O × W

gdzie:

symbol "S" oznacza:

  • dla kar za brak realizacji NCR za 2020 r. - średnią cenę uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych notowaną na giełdach ICE/ECX i EEX na rynku wtórnym spot w ostatnim dniu, w którym realizowany był obrót uprawnieniami do emisji, poprzedzającym ostatni dzień roku, w którym podmiot ten nie zrealizował obowiązku w przeliczeniu na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, wyrażoną w złotych za tonę ekwiwalentu dwutlenku węgla [zł/tCO2eq]. Z przeprowadzonych analiz odpowiednich notowań na giełdach ICE/ECX i EEX, wynika, iż wartość symbolu "S", w przypadku kar za uchybienie realizacji NCR za 2020 r., wynosi 144,96 zł/tCO2eq,
  • dla kar za brak realizacji NCR za 2021 r. i kolejne lata - 215,00 zł/tCO2eq,

symbol "O" oznacza wartość niezrealizowanego obowiązku [tCO2eq/MJ] liczoną z dokładnością do dziesięciu miejsc po przecinku,

symbol "W" oznacza wartość opałową lub energetyczną paliw oraz energii, stanowiących podstawę realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego.

 

Data publikacji : 03.03.2021
Data modyfikacji : 11.04.2023

Opcje strony

do góry