Nawigacja

2020

Charakterystyka rynku

W 2020 r. nie odnotowano znaczących zmian na rynku paliw ciekłych w odniesieniu do roku poprzedniego. Liczba przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje paliwowe wyniosła 5 780, co w porównaniu do 2019 r. oznacza spadek o 3,97%.

Produkcja paliw

Produkcja paliw ciekłych w procesie przerobu ropy naftowej w 2020 r., podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzona była głównie w rafineriach należących do Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz Grupy Lotos S.A. Podstawowym źródłem dostaw ropy naftowej są niezmiennie kraje byłego Związku Radzieckiego, ale odnotować należy jednak zwiększone ilości dostaw ropy naftowej również z innych kierunków.

Wyprodukowane przez rodzimych producentów benzyny silnikowe i oleje napędowe zaspokoiły zapotrzebowanie krajowe na te gatunki paliw, odpowiednio w 91% i 76%. Przywóz z zagranicy oleju napędowego stanowił 24% konsumpcji krajowej. W przypadku gazu płynnego LPG udział ilości paliw przywiezionych wyniósł 78%.

Obrót hurtowy

Obrót hurtowy paliwami ciekłymi, podobnie jak w latach poprzednich, opierał się na usługach przedsiębiorców, którzy kupowali paliwa wytworzone w kraju lub zagranicą i następnie odsprzedawali je kolejnym pośrednikom. Modelem najczęściej występującym na rynku hurtowym jest udział co najmniej dwóch przedsiębiorców (pośredników) zanim paliwo ciekłe trafi do odbiorcy końcowego.

Obrót detaliczny

Obrót detaliczny benzynami silnikowymi oraz gazem płynnym LPG przeznaczonym do silników z zapłonem iskrowym prowadzony jest, co do zasady, na stacjach paliw ciekłych. Natomiast sprzedaż oleju napędowego do klientów końcowych wykonywana jest przy wykorzystaniu stacji zakładowych oraz poprzez dostawy do kontenerowych stacji paliw ciekłych należących do odbiorców, a także poza stacjami paliw ciekłych.

Na terenie kraju funkcjonowały 9 154 powszechnie dostępne stacje paliw ciekłych, sprzedające co najmniej jeden gatunek paliw ciekłych. Stacji paliw ciekłych oferujących:

  • benzyny silnikowe, oleje napędowe i gaz płynny LPG ‒ było 6 436,
  • benzyny silnikowe i oleje napędowe ‒ było 1 445,
  • tylko olej napędowy ‒ było 300,
  • tylko gaz płynny LPG ‒ było 932.

Na stacjach paliw ciekłych powszechnie stosowanymi paliwami ciekłymi są:

  • oleje napędowe oznaczone kodami CN: 2710 19 43, 2710 20 11,
  • benzyny silnikowe oznaczone kodami CN: 2710 12 45, 2710 12 49,
  • gaz płynny LPG oznaczony kodami CN: 2711 12, 2711 13, 2711 19 00.

W 2020 r. zaobserwowano zmniejszenie liczby działających na rynku stacji paliw ciekłych do poziomu 9 154, tj. spadek o 54 stacje.

Biorąc pod uwagę liczbę eksploatowanych stacji paliw, niezmiennie dominuje Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Drugim operatorem pod względem liczby użytkowanych stacji paliw jest Shell Polska Sp. z o.o., trzecie miejsce zaś należy do BP Europa SE Spółka europejska Oddział w Polsce Kraków. Na kolejnych miejscach znalazły się: Lotos Paliwa Sp. z o.o. oraz CIRCLE K POLSKA Sp. z o.o. Znacznie zmalała natomiast liczba stacji należących do sieci sklepowych, głównie sieci TESCO Polska Sp. z o.o.

Ceny paliw

Ceny paliw ciekłych nie podlegają regulacji Prezesa URE. Są one wyznaczane na zasadach rynkowych – uzależnione są od cen ropy naftowej na rynkach światowych, wysokości stawek podatku akcyzowego i opłaty paliwowej, a także od kursu USD oraz Euro.

Jakość paliw

W 2020 r. do URE wpłynęło łącznie 37 informacji przekazanych przez Prezesa UOKiK i dotyczących podmiotów, u których w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono wykonywanie działalności z naruszeniem obowiązujących przepisów, polegających na wprowadzaniu do obrotu paliw ciekłych o jakości niezgodnej z obowiązującymi normami (19 informacji), a także w zakresie niezgodności w infrastrukturze paliw ciekłych eksploatowanej przez te podmioty (18 informacji). Liczba przekazanych informacji o ujawnionych przypadkach jakości paliw ciekłych niezgodnej z obowiązującymi w tym zakresie normami była zdecydowanie mniejsza niż w 2019 r., kiedy to Prezes URE otrzymał informacje o 44 przypadkach wykonywania działalności z naruszeniem prawa, dotyczących wyłącznie możliwości wprowadzania do obrotu paliw ciekłych o niewłaściwej jakości.

 

Data publikacji : 27.07.2021

Opcje strony

do góry