Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/paliwa-ciekle/charakterystyka-rynku/8283,2018.html
25.05.2024, 03:47

2018

W 2018 r. nie odnotowano znaczących zmian na runku paliw ciekłych w odniesieniu do roku poprzedniego. Sprzedaż podstawowych paliw ciekłych wzrosła o 3%. Liczba przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje paliwowe wyniosła 6 215, co w porównaniu do 2017 r. oznacza spadek o 1,6%.

Rok 2018 był kolejnym rokiem ograniczania sprzedaży paliw ciekłych, od których nie były odprowadzone należne podatki i opłaty. W ocenie urzędu mechanizm sprzedaży paliw ciekłych w szarej i czarnej strefie jest obecny na polskim rynku i konieczne są dalsze zmiany legislacyjnie zmierzające do uszczelnienia tego fragmentu rynku. Prezes URE zwracał się w tej kwestii do ministra energii. Segmenty rynku paliw ciekłych wymagające dalszych zmian prawnych to: rynek gazu ciekłego LPG, przywóz paliw ciekłych statkami, dostarczanie paliw ciekłych do pojazdów kolejowych oraz do klientów końcowych, a także rynek benzyn lotniczych.

Produkcja paliw

Produkcja paliw ciekłych w procesie przerobu ropy naftowej w 2018 r., podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzona była głównie w rafineriach należących do Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz Grupy Lotos S.A. Niezmiennie podstawowe źródło dostaw ropy naftowej stanowiły kraje byłego Związku Radzieckiego (76%), należy jednak zauważyć zwiększone ilości dostaw ropy naftowej również z innych kierunków.

Wyprodukowane przez rodzimych producentów benzyny silnikowe i oleje napędowe zaspokoiły zapotrzebowanie krajowe na te gatunki paliw, odpowiednio w 89% i 71%. Przywóz z zagranicy oleju napędowego stanowił 29% oleju dostępnego w kraju. W przypadku gazu płynnego (LPG) udział ilości paliw przywiezionych wyniósł 82%.

Obrót hurtowy

Obrót hurtowy paliwami ciekłymi podobnie jak w latach poprzednich opierał się na usługach przedsiębiorców, którzy kupowali paliwa wytworzone w kraju lub zagranicą i następnie sprzedawali je kolejnym pośrednikom. Modelem najczęściej występującym na runku hurtowym jest udział co najmniej dwóch przedsiębiorców (pośredników) zanim paliwo ciekłe trafi do odbiorcy końcowego.

Obrót detaliczny

Obrót detaliczny benzynami silnikowymi oraz gazem płynnym przeznaczonym do silników z zapłonem iskrowym prowadzony jest, co do zasady, na stacjach paliw ciekłych. Sprzedaż oleju napędowego do klientów końcowych podobnie jak w 2017 r. w ok. 50% wykonywana jest poza stacjami paliw ciekłych, przy wykorzystaniu stacji zakładowych oraz poprzez dostawy do kontenerowych stacji paliw ciekłych należących do odbiorców.

Na terenie kraju funkcjonowało na koniec 2018 r. 9 448 stacji paliw ciekłych, sprzedających co najmniej jedno paliwo ciekłe. Stacji paliw ciekłych oferujących:

  • benzyny silnikowe, oleje napędowe i gaz płynny (LPG) ‒ było 6 241,
  • benzyny silnikowe i oleje napędowe ‒ było 7 869,
  • tylko olej napędowe ‒ było 323,
  • tylko gaz płynny (LPG) ‒ było 1 194.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że na stacjach paliw ciekłych powszechnie stosowanymi paliwami ciekłymi są:

  • oleje napędowe oznaczone kodami CN: 2710 19 43, 2710 20 11,
  • benzyny silnikowe oznaczone kodami CN: 2710 12 45, 2710 12 49,
  • gaz płynny (LPG) oznaczony kodami CN: 2711 12, 2711 13, 2711 19 00.

Biorąc pod uwagę liczbę eksploatowanych stacji paliw, liderami są: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Shell Polska Sp. z o.o., BP Europa SE Spółka europejska Oddział w Polsce Kraków, Lotos Paliwa Sp. z o.o. i CIRCLE K POLSKA Sp. z o.o.

Usługi logistyczne na rynku paliw ciekłych świadczone są w oparciu o infrastrukturę magazynowania, przeładunku i przesyłania paliw ciekłych oraz środków transportu paliw ciekłych: cystern drogowych, cystern kolejowych, cystern kontenerowych oraz statków.

Z przesłanych do Prezesa URE informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności wynika, że aktualnie eksploatowanych jest 1 716 instalacji magazynowania, 120 instalacji przeładunku i 15 instalacji przesyłania paliw ciekłych o łącznej długości 1 127,08 km. Środki transportu paliw ciekłych stanowią: 6 611 cystern drogowych, 3 373 cysterny kolejowe, 50 cystern kontenerowych oraz 14 statków.

Ceny paliw

Ceny paliw ciekłych nie podlegają regulacji Prezesa URE. Są one wyznaczane na zasadach rynkowych – uzależnione są od cen ropy naftowej na rynkach światowych, wysokości stawek podatku akcyzowego i opłaty paliwowej, a także od kursu USD oraz euro.

Jakość paliw

W 2018 r. do URE wpłynęło łącznie 77 informacji, przekazanych przez Prezesa UOKiK, dotyczących podmiotów, u których w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono wykonywanie działalności z naruszeniem obowiązujących przepisów, w głównej mierze polegających na wprowadzaniu do obrotu paliw ciekłych o jakości niezgodnej z obowiązującymi normami. Skala liczby przekazanych informacji o ujawnionych przypadkach jakości paliw ciekłych niezgodnej z obowiązującymi w tym zakresie normami była zatem większa niż w 2017 r., w którym Prezes URE otrzymał informacje o 69 przypadkach wykonywania działalności z naruszeniem prawa, dotyczących wyłącznie możliwości wprowadzania do obrotu paliw ciekłych o niewłaściwej jakości.

Data publikacji : 11.06.2019
Data modyfikacji : 11.06.2019

Opcje strony