Nawigacja

2022

Charakterystyka rynku

W roku sprawozdawczym liczba przedsiębiorstw energetycznych posiadających ważne koncesje paliwowe wyniosła 5 558, co w porównaniu do 2021 r. (5 697 firm) oznacza spadek o 2,4 proc.

Produkcja paliw

Produkcja paliw ciekłych w procesie przerobu ropy naftowej w 2022 r., podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzona była głównie w rafinerii należącej do Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz w rafinerii procesingowej w Gdańsku należącej do Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.

Obrót hurtowy

Obrót hurtowy paliwami ciekłymi, paliwami ciekłymi, podobnie jak w latach poprzednich, opierał się na usługach przedsiębiorców, którzy kupowali paliwa wytworzone w kraju lub zagranicą i następnie odsprzedawali je kolejnym pośrednikom. Modelem najczęściej występującym na rynku hurtowym jest udział co najmniej dwóch przedsiębiorców (pośredników), zanim paliwo ciekłe trafi do odbiorcy końcowego. Taki model sprzyja powstawaniu nadużyć w handlu paliwami. Niczym nadzwyczajnym jest sprzedaż jednej partii paliwa nawet pięciu pośrednikom, zanim trafi do klienta końcowego.

Obrót detaliczny

Obrót detaliczny benzynami silnikowymi oraz gazem płynnym LPG przeznaczonym do silników z zapłonem iskrowym prowadzony jest, co do zasady, na stacjach paliw ciekłych. Natomiast sprzedaż oleju napędowego do klientów końcowych wykonywana jest przy wykorzystaniu stacji zakładowych oraz poprzez dostawy do kontenerowych stacji paliw ciekłych należących do odbiorców, a także poza stacjami paliw ciekłych.

Na terenie kraju funkcjonowało 9 120 powszechnie dostępnych stacji paliw ciekłych, sprzedających co najmniej jeden gatunek paliw ciekłych.

Stacji paliw ciekłych oferujących:

  • benzyny silnikowe, oleje napędowe i gaz płynny LPG ‒ było 6 655,
  • benzyny silnikowe i oleje napędowe ‒ było 1 326,
  • tylko olej napędowy ‒ było 293,
  • tylko gaz płynny LPG ‒ było 798.

Na stacjach paliw ciekłych powszechnie stosowanymi paliwami ciekłymi są:

  • oleje napędowe oznaczone kodami CN: 2710 19 43, 2710 20 11,
  • benzyny silnikowe oznaczone kodami CN: 2710 12 45, 2710 12 49,
  • gaz płynny LPG oznaczony kodami CN: 2711 12, 2711 13, 2711 19 00.

Od kilku lat liczba działających na rynku stacji paliw ciekłych corocznie spada: na przestrzeni lat 2018‒2022 liczba ta zmalała o ok. 3,5 proc.

Biorąc pod uwagę liczbę eksploatowanych stacji paliw, niezmiennie dominuje Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Drugim operatorem, pod względem liczby użytkowanych stacji paliw, jest obecnie BP Europa SE Spółka europejska Oddział w Polsce (zajmująca poprzednio trzecie miejsce), zaś trzecie miejsce przypadło w tym roku Shell Polska Sp. z o.o. (poprzednio druga lokata). Na kolejnych miejscach znalazły się: Lotos Paliwa Sp. z o.o. (którego właścicielem został MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company z siedzibą w Budapeszcie, a nazwa wkrótce zostanie zmieniona na MOL Polska Sp. z o.o.) oraz CIRCLE K POLSKA Sp. z o.o.

Ceny paliw

Ceny paliw ciekłych nie podlegają regulacji Prezesa URE. Są one wyznaczane na zasadach rynkowych – uzależnione są od cen ropy naftowej na rynkach światowych, wysokości stawek podatku akcyzowego i opłaty paliwowej, a także od kursu USD oraz euro.

Jakość paliw

W 2022 r. do URE wpłynęły łącznie 28 informacje przekazane przez Prezesa UOKiK i dotyczące podmiotów, u których w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono wykonywanie działalności z naruszeniem obowiązujących przepisów, polegających na wprowadzaniu do obrotu paliw ciekłych o jakości niezgodnej z obowiązującymi normami (17 informacji), a także w zakresie niezgodności w infrastrukturze paliw ciekłych eksploatowanej przez te podmioty (11 informacji). Liczba przekazanych informacji o ujawnionych przypadkach jakości paliw ciekłych niezgodnej z obowiązującymi w tym zakresie normami była nieco wyższa niż w 2021 r. – wówczas Prezes URE otrzymał informacje o 13 przypadkach wykonywania działalności z naruszeniem przepisów prawa, dotyczących wyłącznie możliwości wprowadzania do obrotu paliw ciekłych o niewłaściwej jakości.

Data publikacji : 11.05.2023

Opcje strony

do góry