Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/swiadectwa-pochodzenia/swiadectwa-pochodzenia-energii/9341,Konczy-sie-wsparcie-nie-koncza-sie-obowiazki.html
18.07.2024, 07:22

Kończy się wsparcie, nie kończą się obowiązki

Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcach po zakończeniu okresu wsparcia dla wytwórców energii z OZE?

Przedsiębiorcy, którzy planują kontynuować działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł, po wygaśnięciu przewidzianego dla nich okresu wsparcia, muszą w dalszym ciągu posiadać ważną koncesję na prowadzenie działalności albo wpis do rejestru działalności regulowanej.

URE odnotował, że w przypadku niektórych przedsiębiorców, którzy korzystali z systemu wsparcia np. w postaci tzw. świadectw pochodzenia, piętnastoletni okres przysługującego im wsparcia zakończył się w 2020 r.

W związku z tym, Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że przedsiębiorcy, których Prawo energetyczne zobowiązuje do posiadania koncesji[1], powinni złożyć wniosek do Prezesa URE o jej przedłużenie (względnie o nową koncesję). Z kolei przedsiębiorcy, którzy zostali wyłączeni z ustawowego obowiązku posiadania koncesji[2] powinni posiadać aktualny wpis w rejestrze działalności regulowanej.

W przypadku małych instalacji OZE będzie to wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji[3], prowadzonego przez Prezesa URE, natomiast przedsiębiorcy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z biogazu rolniczego w innych instalacjach niż mikroinstalacje oraz wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z biopłynów w instalacjach odnawialnego źródła energii powinni mieć wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego oraz rejestru wytwórców biopłynów[4], prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

***

  • Każda działalność gospodarcza (poza działalnością w mikroinstalacji) polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii podlega koncesjonowaniu lub wymaga wpisu w rejestrze działalności regulowanej.
  • Wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji lub wymaganego wpisu do odpowiedniego rejestru podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny[5].

 


[1] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833, z późn. zm.).

[2] Art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. b, c i d ustawy Prawo energetyczne.

[3] Art. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r., poz. 261, z późn. zm.).

[4] Art. 24 oraz art. 34 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

[5] Art. 601 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r., poz. 281).

Data publikacji : 05.03.2021
Data modyfikacji : 05.03.2021

Opcje strony