Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Świadectwa/gwarancje pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - procedura w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii – MATERIAŁ ARCHIWALNY

Kierując się potrzebą zagwarantowania sprawnego i bezpiecznego składania, a także potwierdzania i przekazywania wniosków o wydanie świadectw/gwarancji pochodzenia, informujemy, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, Urząd rekomenduje stosowanie jednej z poniższych procedur.

A.

  1. Wytwórca składa wniosek o wydanie świadectwa/gwarancji pochodzenia. Dopuszcza się złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku w postaci jego skanu do pliku w formacie pdf.
  2. Operator systemu elektroenergetycznego potwierdza wniosek, w tym datę jego złożenia oraz wolumen energii elektrycznej wytworzonej/wprowadzonej do sieci ze źródeł odnawialnych, opatrując tak przygotowany plik pdf kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania operatora w tym zakresie.
  3. Operator kieruje tak potwierdzony dokument, w formie pliku pdf na odpowiedni adres poczty elektronicznej:

B.

  1. Wytwórca składa wniosek o wydanie świadectwa/gwarancji pochodzenia. Dopuszcza się złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku w postaci jego skanu do pliku w formacie pdf.  
  2. Operator systemu elektroenergetycznego sporządza, w formacie pliku pdf, pismo przewodnie opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania operatora w tym zakresie. Pismo operatora potwierdzające wniosek wytwórcy zawiera co najmniej następujące dane:

- oznaczenie wytwórcy
- oznaczenie instalacji i jej lokalizację
- okres wytwórczy
- ilość energii wytworzoną/wprowadzoną do sieci​
- datę wpływu wniosku do operatora.

3. Do pisma przewodniego operator załącza plik pdf zawierający skan podpisanego przez wytwórcę wniosku o wydanie świadectwa/gwarancji pochodzenia, którego dotyczy.  

4. Komplet dokumentów operator kieruje na odpowiedni adres poczty elektronicznej:

C.

  1. Wytwórca składa wniosek o wydanie świadectwa/gwarancji pochodzenia. Dopuszcza się złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku w postaci jego skanu do pliku w formacie pdf.
  2. Operator systemu elektroenergetycznego sporządza za pośrednictwem portalu: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/URE pismo przewodnie potwierdzające wniosek wytwórcy, które zawiera najmniej następujące dane:

- oznaczenie wytwórcy
- oznaczenie instalacji i jej lokalizację
- okres wytwórczy
- ilość energii wytworzoną/wprowadzoną do sieci​
- datę wpływu wniosku do operatora.

3. Pismo przewodnie operator podpisuje podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4. Do pisma przewodniego operator załącza plik pdf zawierający skan  podpisanego przez wytwórcę wniosku o wydanie świadectwa/gwarancji pochodzenia, którego dotyczy.

UWAGA !!!

Zarówno w procedurze „B”, jak i „C” pismo przewodnie operatora może obejmować jeden lub kilka wniosków o wydanie świadectw/gwarancji pochodzenia. Analogicznie, w przypadku procedury „A”, dopuszczalne jest przesyłanie kilku potwierdzonych wniosków o wydanie świadectw/gwarancji pochodzenia, przy jednym mailu.

 

 

Data publikacji : 02.04.2020
Data modyfikacji : 02.05.2024

Opcje strony

do góry