Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/swiadectwa-pochodzenia/swiadectwa-pochodzenia-energii/6125,Oswiadczenia-w-postepowaniach-o-wydanie-swiadectw-pochodzenia.html
18.07.2024, 07:05

Oświadczenia w postępowaniach o wydanie świadectw pochodzenia

Ustawa o odnawialnych źródłach energii, opublikowana 20 lutego 2015 r., wprowadziła zmiany w przepisach Prawa energetycznego dotyczących postępowań o wydanie świadectw pochodzenia. Stosownie do art. 9e1 ustawy - Prawo energetyczne, do wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, należy dołączyć stosowne oświadczenie, podlegające rygorowi odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 ustawy - Kodeks karny.

Przepis przejściowy regulujący zasady prowadzenia postępowań o wydanie świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii (odwołujący się do art. 9e1 Prawa energetycznego), wchodzi w życie 4 maja 2015 r. W związku z tym, od tego dnia znajduje zastosowanie obowiązek przedkładania oświadczeń, składanych pod rygorem odpowiedzialności karnej, w odniesieniu do pozostających w tej dacie w toku postępowań o wydanie świadectw pochodzenia.

Niezbędne jest zatem stosowne uzupełnienie wszystkich wniosków o wydanie świadectw pochodzenia rozpatrywanych w tej dacie, do których nie dołączono oświadczenia o treści określonej w art. 9e1 ustawy - Prawo energetyczne.

Powyższy obowiązek nie dotyczy przedsiębiorstw energetycznych eksploatujących źródła energii wykorzystujące energię wiatru, promieniowania słonecznego i spadku rzek, składających wnioski o wydanie świadectw pochodzenia.

Więcej szczegółów dotyczących obowiązkowego złożenia oświadczenia, a także wzór takiego oświadczenia zostały zamieszczone poniżej.

Data publikacji : 28.04.2015
Data modyfikacji : 29.11.2018

Opcje strony