Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/swiadectwa-pochodzenia/swiadectwa-pochodzenia-energii/11482,URE-przypomina-o-koniecznosci-skorygowania-wnioskow-o-wydanie-swiadectw-pochodze.html
18.07.2024, 07:40

URE przypomina o konieczności skorygowania wniosków o wydanie świadectw pochodzenia w związku z ujemnymi cenami energii na Towarowej Giełdzie Energii

15 października 2023 r. przez ponad sześć kolejnych godzin na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) odnotowano ujemne ceny energii elektrycznej, co spowodowało, że po raz pierwszy miały zastosowanie przepisy ograniczające wsparcie dla producentów energii z odnawialnych źródeł w formie świadectw pochodzenia. Ze względu na tę sytuację wytwórcy energii z OZE powinni skorygować wnioski o wydanie świadectw za październik 2023 r.

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie o odnawialnych źródłach energii[1], świadectwo pochodzenia nie przysługuje energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE w godzinach dostawy, dla których średnie ważone wolumenem transakcji giełdowych ceny energii z rynku dnia następnego[2] były niższe niż 0 złotych za megawatogodzinę, przez co najmniej sześć kolejnych godzin.

Taka sytuacja wystąpiła 15 października 2023 r., kiedy to ceny energii na rynku dnia następnego w godzinach od 9 do 16 osiągnęły wartości ujemne, od -2,09 zł/MWh do -23,46 zł/MWh. Oznacza to konieczność skorygowania przez wytwórców energii wniosków o wydanie świadectw pochodzenia składanych za pośrednictwem operatora systemu elektroenergetycznego do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

We wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia za październik 2023 r. wytwórcy powinni (w pkt. 5) odjąć od ogólnego wolumenu energii dostarczonej w tym miesiącu jej ilość wytworzoną  15 października w godz. od 9:00 do 16:00.

Dla instalacji OZE umożliwiających ustalenie ilości energii wytworzonej w przedziałach godzinowych za podstawę do skorygowania wniosku należy przyjąć wskazania urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego tej instalacji[3]. Jeśli natomiast instalacja nie daje takiej możliwości, za podstawę korekty powinno się przyjąć ilość energii, jaka mogłaby zostać w niej wytworzona w czasie zaistnienia cen ujemnych, przy założeniu, że instalacja ta pracowała w tym czasie z mocą zainstalowaną[4].

W przypadku nieskorygowania ilości energii wytworzonej w okresie występowania cen ujemnych, wytwórca zostanie wezwany przez Prezesa URE do nadesłania stosownej korekty wniosku, co z dużym prawdopodobieństwem wydłuży czas trwania postępowania w sprawie wydania świadectw pochodzenia energii z OZE.


[1] Art. 46 ust. 4 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 z późn. zm.).
[2] Średnioważone ceny godzinowe z Rynku Dnia Następnego (indeks TGEBase).
[3] Art. 46 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy o OZE.
[4] Art. 46 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o OZE.

Data publikacji : 22.11.2023

Opcje strony