Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/aukcje-oze/komunikaty/7044,Zasady-ustalania-poziomu-emisyjnosci-CO2-na-potrzeby-aukcyjnego-systemu-wsparcia.html
2022-01-20, 06:17

Zasady ustalania poziomu emisyjności CO2 na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia dot. OZE

Zgodnie z przepisami ustawy OZE, sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 3 504 MWh/MW/rok, dokonywana jest w drodze odrębnej aukcji, dedykowanej jednostkom wytwórczym spełniającym kryteria określone w przepisach tej ustawy.

Przesłanka emisyjności CO2 stanowi istotny element kwalifikacji danej instalacji odnawialnego źródła energii do „koszyka aukcyjnego”, o którym mowa w tej ustawie.

W związku ze zgłaszanymi przez uczestników rynku wątpliwości interpretacyjnymi związanymi z właściwym określeniem poziomu emisji CO2 w odniesieniu do instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej biogaz, biogaz rolniczy, względnie biomasę lub biopłyny, informujemy, że w Informacji Prezesa URE nr 34/2017 zostało przedstawione stanowisko regulatora w tej kwestii.

Data publikacji : 23.05.2017

Opcje strony