Nawigacja

Sprzedaż rezerwowa paliw gazowych po zaprzestaniu sprzedaży przez dotychczasowego sprzedawcę

Nowe regulacje dotyczące sprzedaży rezerwowej w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku zaprzestania dostarczania paliw gazowych przez dotychczasowego sprzedawcę do odbiorcy w gospodarstwie domowym przyłączonego do sieci dystrybucyjnej, paliwa gazowe do tego odbiorcy dostarcza sprzedawca rezerwowy na podstawie umowy kompleksowej. Dotychczasowy sprzedawca informuje odbiorcę, z którym ma zawartą umowę sprzedaży lub umowę kompleksową, nie później niż w terminie 2 dni od dnia powzięcia informacji o braku możliwości świadczenia na rzecz tego odbiorcy sprzedaży paliwa gazowego.

W sytuacji kiedy w umowie o świadczenie usług dystrybucji nie został wskazany sprzedawca rezerwowy, operator systemu dystrybucyjnego – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., działając w imieniu i na rzecz odbiorcy przyłączonego do jego sieci, zawiera ze sprzedawcą pełniącym obowiązki sprzedawcy z urzędu, którym jest dla odbiorców przyłączonych do sieci Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., umowę kompleksową. Proces ten odbywa się poprzez złożenie przez operatora systemu dystrybucyjnego oświadczenia o przyjęciu oferty dostarczania paliwa gazowego.

Uwaga:

  • Umowa sprzedaży rezerwowej jest zawierana na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia zaprzestania dostarczania paliwa gazowego przez dotychczasowego sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie tego sprzedawcy.
  • Operator systemu dystrybucyjnego informuje odbiorcę o zawarciu w jego imieniu i na rzecz umowy kompleksowej ze sprzedawcą z urzędu w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia.
  • Sprzedawca z urzędu przekazuje odbiorcy egzemplarz umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania od operatora systemu dystrybucyjnego oświadczenia o przyjęciu oferty.

Umowa ta może ulec rozwiązaniu:

  • w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron lub
  • w drodze wypowiedzenia przez odbiorcę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, przy czym odbiorca może wskazać późniejszy termin jej rozwiązania.

Uwaga: odbiorca nie może zostać obciążony przez sprzedawcę rezerwowego kosztami z tytułu wcześniejszego rozwiązania tej umowy np. gdyby odbiorca chciał zmienić sprzedawcę na inne przedsiębiorstwo energetyczne.

Sprzedawca rezerwowy stosuje w rozliczeniach z odbiorcami w gospodarstwach domowych zatwierdzoną przez Prezesa URE taryfę dla PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

 

 

 

Data publikacji : 31.10.2018
Data modyfikacji : 08.05.2019

Opcje strony

do góry