Nawigacja

Jakie obowiązki i uprawnienia ma odbiorca podczas przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne?

Podstawy prawne:

Szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli układów pomiarowych, dotrzymywania zawartych umów i prawidłowości rozliczeń przez przedsiębiorstwa energetyczne regulują przepisy rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 2166).

Przedmiotem przeprowadzanej u Odbiorcy kontroli jest:

 1. sprawdzenie prawidłowości eksploatacji i działania układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz rozliczeń w zakresie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości - wyjaśnienie przyczyn ich powstania.
 2. ustalenie, czy miało miejsce pobieranie paliw lub energii bez zawarcia umowy albo z częściowym lub całkowitym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego.
 3. sprawdzenie dotrzymywania warunków zawartej umowy, w szczególności zgodności sposobu wykorzystywania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła z warunkami określonymi w umowie (§ 2 ww. rozporządzenia).

Przedsiębiorstwo energetyczne może przeprowadzić kontrolę:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. lub na wniosek odbiorcy. Kontrolę na wniosek odbiorcy przedsiębiorstwo energetyczne przeprowadza w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (§ 3 ww. rozporządzenia).

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia kontrola musi być przeprowadzana przez upoważnionych przedstawicieli przedsiębiorstwa energetycznego, w zespole liczącym co najmniej dwie osoby, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz legitymacji służbowych, przy czym przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do prowadzenia ewidencji wydanych upoważnień oraz legitymacji, a także protokołów z przeprowadzonych kontroli (§ 4 ww.  rozporządzenia).

Kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy, obowiązujących u kontrolowanego lub w innym czasie uzgodnionym z kontrolowanym, w sposób niepowodujący nadmiernych i nieuzasadnionych zakłóceń pracy.

Kontrolę w lokalu mieszkalnym przeprowadza się w godzinach od 6:00 do 22:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (§ 6 rozporządzenia).

Co do zasady kontrole przeprowadza się w obecności odbiorcy bądź osób przez odbiorcę upoważnionych gdyż, zgodnie z § 12 ust.1 rozporządzenia, protokół kontroli podpisują kontrolujący i kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona. Należy również zauważyć, że przepisy rozporządzenia nie wskazują, w jakiej formie (pisemnej czy ustnej) odbiorca upoważnia osobę do działania w jego imieniu. Przy czym w przypadku osób fizycznych podmiotami kontrolowanymi będą w zasadzie odbiorcy końcowi, w gospodarstwach domowych oraz odbiorcy wrażliwi. W przypadku nieobecności osoby fizycznej kontrola może być przeprowadzona przy udziale umocowanej przez nią innej osoby lub pełnoletnich członków rodziny, domowników lub osób faktycznie korzystających z lokalu lub obiektu i pobierające paliwa lub energię. Jeżeli podmiotem kontrolowanym jest przedsiębiorcą kontrola może zostać przeprowadzona również przy udziale innego pracownika kontrolowanego taką osobą może również być osoba czynna w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności (art. 6 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne).

Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez przedsiębiorstwo energetyczne. Kontrolujący doręcza kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz okazuje legitymację służbową. W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacja służbowa mogą być okazane innemu pracownikowi kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 80) lub przywołanemu świadkowi. W takim przypadku upoważnienie doręcza się niezwłocznie kontrolowanemu, nie później jednak niż trzeciego dnia od dnia wszczęcia kontroli (art. 6 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne).

W ramach kontroli kontrolujący mają prawo do:

 1. dostępu do urządzeń technicznych i instalacji służącej do poboru lub wprowadzania paliw gazowych, energii elektrycznej lub cieplnej,
 2. żądania niezbędnych wyjaśnień ustnie lub w formie pisemnej w postaci papierowej,
 3. wykonywania dokumentacji fotograficznej lub audiowizualnej,
 4. wglądu do dokumentów i materiałów mających związek z przeprowadzaną kontrolą, w tym sporządzania ich kopii,
 5. przeprowadzania oględzin i prób układów pomiarowo-rozliczeniowych i instalacji służących do poboru lub wprowadzania paliw gazowych, energii elektrycznej lub cieplnej,
 6. przeprowadzania niezbędnych przeglądów urządzeń, będących własnością przedsiębiorstwa energetycznego, wykonywania prac związanych z ich eksploatacją lub naprawą oraz badań i pomiarów (§ 7 ww. rozporządzenia). .

Kontrolujący informują kontrolowanego bądź osobę przez niego upoważnioną o ustaleniach wskazujących na ujawnione nieprawidłowości w zakresie przeprowadzonej kontroli, w szczególności w zakresie eksploatacji układów pomiarowo-rozliczeniowych i prowadzonych rozliczeniach (§ 10 ww. rozporządzenia).

Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół, w którym zamieszczają dokonane w trakcie kontroli ustalenia. Kontrolowany bądź osoba przez niego upoważniona otrzymuje jeden egzemplarz protokołu kontroli, drugi egzemplarz zachowują kontrolujący (§ 11 ww. rozporządzenia).

Protokół kontroli podpisują kontrolujący i kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, o odmowie podpisania protokołu kontroli kontrolujący czynią wzmiankę w protokole (§ 12 ust. 1  ww. rozporządzenia).

Kontrolowanemu albo osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli (§ 12 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia).

W razie zgłoszenia zastrzeżeń kontrolujący jest obowiązany niezwłocznie dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w razie:

1) stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - odpowiednio zmienia lub uzupełnia odpowiednią część protokołu kontroli;

2) nieuwzględnienia zastrzeżeń - przedstawia kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej pisemne uzasadnienie swojego stanowiska.

O zgłoszeniu przez kontrolowanego zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole oraz stanowisku przedsiębiorstwa energetycznego wobec tych zastrzeżeń kontrolujący dokonuje wzmianki w protokole.

Przedsiębiorstwo energetyczne, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń informuje w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, kontrolowanego albo osobę przez niego upoważnioną o zajętym stanowisku wobec tych zastrzeżeń oraz załącza uzupełniony protokół kontroli.

W przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości, przedsiębiorstwo energetyczne
w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, zawiadamia w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, kontrolowanego lub osobę przez niego upoważnioną o terminie i sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

 

Data publikacji : 10.06.2010
Data modyfikacji : 13.01.2020

Opcje strony

do góry