Nawigacja

Gdzie znajduje się granica odpowiedzialności za instalacje elektryczne pomiędzy przedsiębiorstwem a odbiorcą energii?

Co robić?

  1. W przypadku wątpliwości, gdzie znajduje się miejsce rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i  instalacji odbiorcy należy uważnie zapoznać się z warunkami przyłączenia odbiorcy do sieci i z podpisaną umową o przyłączenie do sieci. Granicą odpowiedzialności przedsiębiorstwa energetycznego lub odbiorcy za instalacje elektryczne, jest miejsce dostarczania energii elektrycznej określone w jednej z umów: w umowie o przyłączenie do sieci albo w umowie o oświadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, albo w umowie sprzedaży energii elektrycznej, albo w umowie kompleksowej.
  2. Ustalenie miejsca rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i  instalacji odbiorcy ma podstawowe znaczenie dla określenia odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie sieci czy przyłącza.

Stan prawny

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego przyłączenie podmiotu do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie do sieci1) i po spełnieniu warunków przyłączenia do sieci, zwanych „warunkami przyłączenia”.
Miejscem przyłączenia jest natomiast punkt w sieci, w którym przyłącze łączy się z siecią (§ 2 pkt 8 ww. rozporządzenia).

Zgodnie z § 8 ust 1 pkt 2 ww. rozporządzenia warunki przyłączenia do sieci określają w szczególności miejsce dostarczania energii elektrycznej. Miejscem dostarczania energii elektrycznej jest, zgodnie z § 2 pkt 7 ww. rozporządzenia, „punkt w sieci, do którego przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza energię elektryczną, określony w umowie o przyłączenie do sieci albo w umowie o oświadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, albo w umowie sprzedaży energii elektrycznej, albo w umowie kompleksowej, będący jednocześnie miejscem jej odbioru”.

Warunki przyłączenia są przekazywane wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie (§ 8 ust. 6 rozporządzenia).

Umowa o przyłączenie do sieci powinna zawierać postanowienia określające m.in. miejsce rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji przyłączanego podmiotu (art. 7 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne).

Granicą odpowiedzialności przedsiębiorstwa energetycznego lub odbiorcy za instalacje elektryczne, jest miejsce dostarczania energii elektrycznej określone w jednej z umów, wskazanych w § 2 pkt 7 ww. rozporządzenia.

___
1)Zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy - Prawo energetyczne przez pojęcie „sieci” rozumie się instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego.

Data publikacji : 15.12.2010
Data modyfikacji : 13.07.2020

Opcje strony

do góry