Nawigacja

Rekompensaty sektorowe

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. poz. 1532)  wprowadziła możliwość przyznawania przez Prezesa URE rekompensat podmiotom działającym w określonych w ustawie sektorach i podsektorach energochłonnych. Rekompensaty przyznawane są w drodze decyzji wydawanej przez Prezesa URE, na wniosek  podmiotu spełniającego określone w ustawie warunki, a  ich wysokość ustalana jest w oparciu o dane przekazane przez wnioskodawcę.  

Formularz wniosku, umożliwiający jego wydrukowanie, podpisanie oraz przekazanie do URE w postaci papierowej, a także elektronicznej umożliwiającej przetwarzanie zawartych w nim danych (zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 10 ust. 2 ustawy) został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej URE w sekcji zatytułowanej Rekompensaty sektorowe. Wraz z formularzem opublikowano: instrukcję jego wypełniania, wzory wymaganych oświadczeń, wykaz załączników do wniosku. Ministerstwo Rozwoju we współpracy z URE przygotowało dla przedsiębiorców dokument pn. „Rekompensaty kosztów pośrednich dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Informacja dla wnioskodawców”, który ma ułatwić przedsiębiorcom nie tylko oszacowanie wysokości ewentualnych rekompensat, ale także odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z ww. dokumentami.


Wniosek (podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy) wraz z załącznikami należy przesłać w formie papierowej na adres:
Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa

lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Regulacji Energetyki pod tym samym adresem, z dopiskiem „Rekompensaty sektorowe”. Niezależnie od przekazania wniosku w sposób wskazany powyżej należy wypełniony Formularz przesłać w postaci elektronicznej (w formacie XLS) wraz z załącznikami do wniosku (w formacie PDF):

- na adres: rekompensaty.sektorowe@ure.gov.pl lub
- poprzez ePUAP na adres: /URE/SkrytkaESP lub
- dołączyć na płycie CD/DVD do pisma o którym mowa w pkt. 1

W przypadku, gdy określone informacje przedstawione Prezesowi URE stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010, ze zm.) lub inne tajemnice prawnie chronione i nie powinny zostać ujawnione innym podmiotom, należy je właściwie oznaczyć.

do góry