Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/koszty-osierocone-rozw/9357,Informacja-dotyczaca-obliczenia-korekty-rocznej-kosztow-osieroconych-oraz-koszto.html
19.06.2024, 21:34

Informacja dotycząca obliczenia korekty rocznej kosztów osieroconych oraz kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2020 rok

Wytwórcy i inne podmioty wchodzące w skład grup kapitałowych mają obowiązek przekazać informacje i dane niezbędne do obliczenia korekty kosztów osieroconych i kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2020 rok, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 46 ustawy z dnia z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1874, dalej „ustawa KDT”).

Niniejsza Informacja Prezesa URE wynika z art. 28 ust. 4 ustawy KDT, zgodnie z którą Prezes URE do 31 marca każdego roku kalendarzowego informuje wytwórców i inne podmioty wchodzące w skład grup kapitałowych o szczegółowym zakresie i sposobie przekazania informacji i danych niezbędnych do obliczenia korekt kosztów osieroconych oraz korekt kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego, powstałych w elektrowniach i elektrociepłowniach po wcześniejszym rozwiązaniu kontraktów długoterminowych.

Informacja Prezesa URE zawiera:

  • Wytyczne ogólne dotyczące sposobu przedstawiania informacji i danych,
  • Tabele dotyczące korekty rocznej kosztów osieroconych oraz korekty rocznej kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2020 r.

Wymagane informacje i dane powinny być przekazane przez wytwórców i inne podmioty w terminie do 14 maja 2021 r. W przypadku ich braku we wskazanym terminie powinny one zostać przekazane do URE niezwłocznie po ich uzyskaniu przez wytwórcę czy inne podmioty. Z zastrzeżeniem, iż nie później niż do 30 czerwca 2021 r.

Szczegóły dotyczące zakresu i sposobu przekazywania informacji i danych oraz konieczne do wypełnienia formularze znajdują się w poniższych załącznikach.

Informacje i dane należy przesłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, z dopiskiem: „korekta roczna KO”. Dodatkowo dane i informacje sporządzane w formie tabelarycznej należy przekazać również drogą elektroniczną na adres kdt@ure.gov.pl.

 

Data publikacji : 24.03.2021

Opcje strony