Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/koszty-osierocone-rozw/7475,Do-15-maja-2018-r-wytworcy-i-inne-podmioty-wchodzace-w-sklad-grup-kapitalowych-m.html
21.06.2024, 13:30

Do 15 maja 2018 r. wytwórcy i inne podmioty wchodzące w skład grup kapitałowych mają obowiązek przekazać informacje i dane niezbędne do obliczenia korekty kosztów osieroconych i kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2017 rok

Niniejsza Informacja Prezesa URE wynika z ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (ustawa KDT), zgodnie z którą Prezes URE do 31 marca każdego roku kalendarzowego informuje wytwórców i inne podmioty wchodzące w skład grup kapitałowych o szczegółowym zakresie i sposobie przekazania informacji i danych niezbędnych do obliczenia korekt kosztów osieroconych oraz korekt kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego, powstałych w elektrowniach i elektrociepłowniach po wcześniejszym rozwiązaniu kontraktów długoterminowych.

Załączona Informacja Prezesa URE zawiera:

  • Wytyczne ogólne dotyczące sposobu przedstawiania informacji i danych,
  • Zakres informacji i danych niezbędnych do ustalenia korekty kosztów osieroconych,
  • Informacje i dane niezbędne do oceny wytwórców pod kątem wykrywania przypadków niezgodnego z prawem korzystania z pomocy publicznej,
  • Zakres informacji i danych niezbędnych do ustalenia korekty kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym,
  • Termin przekazywania danych.

Wymagane informacje i dane powinny być przekazane przez wytwórców i inne podmioty w terminie do 15 maja 2018 r. W przypadku ich braku we wskazanym terminie powinny one zostać przekazane do URE niezwłocznie po ich uzyskaniu przez wytwórcę czy inne podmioty.

Szczegóły dotyczące zakresu i sposobu przekazywania informacji i danych oraz konieczne do wypełnienia formularze znajdują się w poniższych załącznikach.

Informacje i dane należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, z dopiskiem: „korekta roczna KO”. Dodatkowo dane i informacje sporządzane w formie tabelarycznej należy przekazać również drogą elektroniczną na adres drr@ure.gov.pl.

Data publikacji : 29.03.2018
Data modyfikacji : 08.05.2018

Opcje strony