Nawigacja

Korekta roczna kosztów osieroconych oraz kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2016 r.

Do 15 maja 2017 r. wytwórcy i inne podmioty wchodzące w skład grup kapitałowych powinni przekazać informacje i dane niezbędne do obliczenia korekty rocznej kosztów osieroconych oraz korekty rocznej kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2016 r.

W przypadku braku wymaganych danych i dokumentów we wskazanym terminie powinny one zostać przekazane do URE niezwłocznie po ich uzyskaniu przez wytwórcę czy inne podmioty.

Nie później niż do 30 czerwca 2017 r. wytwórcy i inne podmioty mogą dokonać weryfikacji i potwierdzenia aktualności przedłożonych danych. Powinno to nastąpić jednak niezwłocznie po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego wytwórcy / innego podmiotu za 2016 r.

Szczegóły dotyczące zakresu i sposobu przekazywania informacji i danych oraz konieczne do wypełnienia formularze znajdują się w poniższych załącznikach.

Data publikacji : 30.03.2017

Opcje strony

do góry