Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/koszty-osierocone-rozw/6482,Korekta-roczna-kosztow-osieroconych-oraz-kosztow-powstalych-w-jednostkach-opalan.html
14.06.2024, 02:18

Korekta roczna kosztów osieroconych oraz kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2015 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina, że informacje i dane niezbędne do obliczenia korekty rocznej kosztów osieroconych oraz korekty rocznej kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2015 r. powinny być przekazane przez wytwórców i inne podmioty w terminie do 16 maja 2016 r.

W przypadku braku wymaganych danych i dokumentów we wskazanym terminie powinny one zostać przekazane do URE niezwłocznie po ich uzyskaniu przez wytwórcę czy inne podmioty. Nie później niż do 30 czerwca 2016 r. wytwórcy i inne podmioty mogą dokonać weryfikacji i potwierdzenia aktualności przedłożonych danych. Powinno to nastąpić jednak niezwłocznie po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego wytwórcy / innego podmiotu za 2015 r.

Szczegóły dotyczące zakresu i sposobu przekazywania informacji i danych oraz konieczne do wypełnienia formularze znajdują się w poniższych załącznikach:

Data publikacji : 30.03.2016
Data modyfikacji : 31.03.2016

Opcje strony