Nawigacja

Korekta końcowa kosztów osieroconych

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina o terminie składania informacji niezbędnych do obliczenia korekt końcowych kosztów osieroconych, powstałych w elektrowniach i elektrociepłowniach po wcześniejszym rozwiązaniu kontraktów długoterminowych (KDT).

Wymagane informacje i dane powinny być przekazane przez Wytwórcę w terminie do 31 maja 2015 r. W przypadku braku niektórych wymaganych danych i dokumentów w tym terminie powinny one zostać przekazane do URE niezwłocznie po ich uzyskaniu przez wytwórcę/podmiot. Wytwórca, nie później niż do 30 czerwca 2015 r., może dokonać weryfikacji i potwierdzenia aktualności przedłożonych danych. Powinno to nastąpić jednak niezwłocznie po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego wytwórcy/innego podmiotu za 2014 r.

Do 31 marca każdego roku kalendarzowego Prezes URE informuje wytwórców i inne podmioty wchodzące w skład grup kapitałowych o szczegółowym zakresie i sposobie przekazania informacji i danych, niezbędnych do obliczenia korekt końcowych kosztów osieroconych, powstałych w elektrowniach i elektrociepłowniach po wcześniejszym rozwiązaniu kontraktów długoterminowych (KDT).

Przypominamy, że wysokość korekty końcowej kosztów osieroconych zostanie ustalona przez regulatora do 31 sierpnia 2015 r. w drodze administracyjnej (zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy KDT), z uwzględnieniem wypłaconych zaliczek i korekt rocznych, dla wytwórcy, któremu zakończył się okres korygowania.

Szczegóły dotyczące zakresu i sposobu przekazywania informacji i danych oraz konieczne do wypełnienia formularze znajdują się w poniższych załącznikach.

Data publikacji : 31.03.2015

Opcje strony

do góry