Nawigacja

Prezes URE wygrał postępowanie w sprawie korekty kosztów osieroconych (KDT)

Na korzyść Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 10 kwietnia 2013 r., Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie korekty kosztów osieroconych za 2009 r. dla spółki ENEA Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Świerżach Górnych (d. Elektrownia Kozienice S.A.), uznając tym samym słuszność argumentacji zaprezentowanej przez regulatora w apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 czerwca 2012 r.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie wysokość ww. korekty, jaką spółka otrzyma od Zarządcy Rozliczeń S.A. powinna wynosić 16.543.619,00 zł, nie zaś - jak domagał się wytwórca i uwzględnił Sąd Okręgowy - 111.083.819,00 zł. Przedmiotowy wyrok jest wyrokiem prawomocnym.

Koszty osierocone to koszty powstałe w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, inaczej tzw. kontraktów długoterminowych (KDT), które wynikają z braku możliwości odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych w ramach działalności wytwórców na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą o rozwiązaniu KDT Prezes URE realizuje szereg zadań związanych z rozliczaniem pomocy publicznej, do których należy m.in. ustalanie dla poszczególnych wytwórców wymienionych w załączniku do ustawy KDT wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych, a także kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego oraz stawek opłaty przejściowej.

Data publikacji : 11.04.2013
Data modyfikacji : 24.01.2014

Opcje strony

do góry