Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/koszty-osierocone-rozw/4149,Obowiazki-informacyjne-wynikajace-z-ustawy-o-zasadach-pokrywania-kosztow-powstal.html
14.06.2024, 01:03

Obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych po rozwiązaniu umów długoterminowych

Przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone operatorem systemu dystrybucyjnego jest zobowiązane do przedstawienia Prezesowi URE informacji dotyczących m.in. metodologii ustalenia wielkości mocy umownej wykorzystywanej na potrzeby własnego zużycia końcowego oraz informacji komu uiszczana jest opłata przejściowa pobrana od odbiorców końcowych i opłata końcowa za moc zamówioną na własne potrzeby produkcyjne.

Odrębne obowiązki informacyjne wynikają z ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130 poz. 905, z pózn. zm.).

Na stronie internetowej URE, znajdą Państwo pismo Prezesa URE wraz z informacjami dotyczącymi sposobu wykonania obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorstw energetycznych oraz tabele niezbędne do przedstawienia Prezesowi URE stosownych danych.

Data publikacji : 13.06.2011
Data modyfikacji : 24.01.2014

Opcje strony