Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejskiree/decyzje/9328,Decyzja-Prezesa-URE-zatwierdzajaca-propozycje-utworzenia-regionalnych-centrow-ko.html
2021-11-28, 15:33

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca propozycję utworzenia regionalnych centrów koordynacyjnych

Decyzja Prezesa URE z dnia 25 lutego 2021 r. zatwierdzająca propozycję dotyczącą utworzenia regionalnych centrów koordynacyjnych opisaną w dokumencie: „Ustanowienie regionalnych centrów koordynacyjnych regionu zarządzania pracą połączonych systemów Europy Środkowej zgodnie z art. 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej” stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Data publikacji: 01.03.2021

Opcje strony