Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejskiree/decyzje/11084,Decyzja-zatwierdzajaca-zmiane-ram-dla-ustanowienia-europejskiej-platformy-wymian.html
2023-12-07, 00:12

Decyzja zatwierdzająca zmianę ram dla ustanowienia europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych

Decyzja Prezesa URE z dnia 10 maja 2023 dotycząca zatwierdzenia zmiany ram dla ustanowienia europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia 2017/2195 opisaną w dokumencie „Ramy wdrażania wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych zgodnie z art. 19 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania” z dnia 10 marca 2023 r., stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Data publikacji : 11.05.2023

Opcje strony