Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejskiree/decyzje/10297,Decyzja-zatwierdzajaca-zmiany-procedur-rezerwowych-zgodnie-z-art-44-rozporzadzen.html
12.07.2024, 14:38

Decyzja zatwierdzająca zmiany procedur rezerwowych zgodnie z art. 44 rozporządzenia CACM dla regionu Hansa

Decyzja Prezesa URE z 13 maja 2022 r. zatwierdzająca zmiany procedur rezerwowych zgodnie z art. 44 rozporządzenia CACM dla regionu Hansa określonej w dokumencie pt. „Procedury rezerwowe dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa zgodnie z art. 44 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi” z dnia 28 lutego 2022 r.

Data publikacji : 16.05.2022

Opcje strony