Nawigacja

Stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dot. możliwości skorzystania przez zmodernizowane jednostki kogeneracji z systemu premii gwarantowanej, o której mowa w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawia stanowisko przekazane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie możliwości skorzystania przez zmodernizowane jednostki kogeneracji z systemu wsparcia w postaci premii gwarantowanej. Należy zauważyć, że w świetle ww. pisma UOKiK:

  1. w wyniku wymiany urządzeń stanowiących jednostkę kogeneracji może dojść do zwiększenia mocy zainstalowanej elektrycznej, natomiast taka modernizacja nie powinna skutkować istotnym zwiększeniem mocy jednostki kogeneracji;
  2. nie powinno zostać uznane za stanowiące modernizację działanie polegające na dobudowie nowych urządzeń, których celem byłoby jedynie zwiększenie mocy istniejącej jednostki kogeneracji.

Ponadto w ww. piśmie UOKiK wskazano, że nie powinno być możliwe uznanie wielu jednostek kogeneracji, których łączna moc przekroczy 1 MW, umieszczonych w jednej lokalizacji, za samodzielne małe jednostki kogeneracji, o których mowa w art. 2 pkt 11 ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Data publikacji : 08.07.2021
Data modyfikacji : 08.07.2021

Opcje strony

do góry