Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/energia-z-kogeneracji/gwarancje-pochodzenia/6902,Gwarancja-pochodzenia-instrument-w-systemie-wsparcia-wysokosprawnej-kogeneracji.html
18.07.2024, 06:03

Gwarancja pochodzenia - instrument w systemie wsparcia wysokosprawnej kogeneracji

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje gwarancje pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2021 r. poz. 144 z późn. zm., zwanej dalej: „Ustawą”)

Szczegółowe przepisy regulujące instytucję gwarancji pochodzenia zawarte zostały w Rozdziale 9 ww. ustawy.

Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, jest dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z wysokosprawnej kogeneracji. Z gwarancji pochodzenia nie wynikają prawa majątkowe.

Gwarancję pochodzenia wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, składany do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, do którego sieci przyłączona jest jednostka kogeneracji, w terminie 30 dni od dnia zakończenia wytwarzania danej ilości  energii elektrycznej objętej wnioskiem.

Równocześnie, w myśl art. 82 ust 3 pkt 4 lit. a) Ustawy, wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia zawiera w szczególności wskazanie okresu, obejmującego jeden lub więcej następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w którym energia elektryczna została wytworzona w jednostce kogeneracji, ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia wytwarzania tej energii.

Podkreślić należy, że wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia powinien zostać fizycznie przedłożony właściwemu operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego nie później niż 30-go dnia od zakończenia okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego dokonuje weryfikacji danych, o których mowa w art. 82 ust 3 pkt 1 i 2 Ustawy zawartych we wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia i w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia, przekazuje ten wniosek Prezesowi URE, wraz z potwierdzeniem ilości wytworzonej energii elektrycznej w jednostce kogeneracji i wprowadzonej do sieci, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.

Jednocześnie należy podkreślić, że pomimo. iż w myśl art. 83 ust 7 niniejszej ustawy gwarancje pochodzenia wydaje się za wprowadzoną do sieci energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji z dokładnością do 1 MWh, potwierdzenie  o którym mowa powyżej, dokonywane powinno być z dokładnością do 1 kWh (do trzeciego miejsca po przecinku).

Prezes URE wydaje gwarancję pochodzenia w ciągu 60 dni od dnia otrzymania sprawozdania, o którym mowa w art. 77 ust 1 Ustawy wraz z wnioskiem o wydanie odpowiedniej liczby gwarancji pochodzenia w stosunku do rzeczywistej ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji przez daną jednostkę kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym i wykazanej w tym sprawozdaniu.

Ponadto należy podkreślić, że gwarancja pochodzenia:

  • wydawana jest w postaci elektronicznej i przekazywana bezpośrednio do rejestru gwarancji pochodzenia;
  • oznaczona jest indywidualnym numerem, a w jej treści zamieszcza się dane wskazane we wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia oraz datę jej wydania, termin ważności a także oznaczenie państwa, w którym została wydana;
  • wydawana jest za wprowadzoną do sieci energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji z dokładnością do 1 MWh;
  • jest ważna przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania, po upływie tego okresu gwarancja pochodzenia wygasa i podlega wykreśleniu z rejestru gwarancji pochodzenia.

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji wpisane do rejestru gwarancji pochodzenia oraz podmiot posiadający konto w rejestrze gwarancji pochodzenia informują pisemnie Prezesa URE oraz podmiot, o którym mowa w ust. 1, o przekazaniu gwarancji pochodzenia odbiorcy końcowemu, w terminie 7 dni od dnia jej przekazania Powyższa informacja podlega wpisowi do rejestru gwarancji pochodzenia.

Dodatkowe informacje w niniejszej sprawie uzyskać można za pomocą korespondencji elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: chp@ure.gov.pl. ze wskazaniem w tytule maila, że „dotyczy gwarancji pochodzenia CHP”.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URE

Data publikacji : 24.01.2017
Data modyfikacji : 27.10.2021

Opcje strony