Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/efektywnosc-energetyczn/realizacja-obowiazku-in/6344,Prezes-URE-wzywa-przedsiebiorstwa-energetyczne-do-przekazania-informacji-na-tema.html
23.06.2024, 09:27

Prezes URE wzywa przedsiębiorstwa energetyczne do przekazania informacji na temat sprzedaży energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego w 2014 r.

Działając na podstawie art. 14 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, Prezes URE wezwał przedsiębiorstwa energetyczne, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1  tej ustawy (tj. przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Polski) do przesłania informacji dotyczących dokonanej w 2014 r. sprzedaży energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego. Informacje te należy przesłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez  przedsiębiorstwo (za pośrednictwem operatora pocztowego) załączonego do niniejszej informacji „Pisma do przedsiębiorstw energetycznych z dnia 12 listopada 2015 r.”. W celu ułatwienia przedsiębiorstwom energetycznym dostarczenia danych, do niniejszej informacji dołączone zostały wzory formularzy i oświadczeń.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej, przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy, jest obowiązane:

  1. uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, o wartości wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego, nie większej niż 3% ilorazu kwoty przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego odbiorcom końcowym, osiągniętego za dany rok, w którym obowiązek ten jest realizowany oraz jednostkowej opłaty zastępczej, o której mowa w ust. 5 lub
  2. uiścić opłatę zastępczą obliczoną w sposób określony w art. 12 ust. 5 ustawy.

Ponadto, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku gdy podmiot nie przedstawia w wyznaczonym terminie dokumentów lub informacji, o których mowa w art. 14 ustawy, Prezes URE nakłada na  ten podmiot karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku podatkowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

 

Wypełnione tabele i oświadczenia (załączniki 1-9), dowody wniesienia opłaty skarbowej (od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii) i opłaty zastępczej oraz wszystkie dodatkowe informacje należy przesłać w formie listownej na adres:

Urząd Regulacji Energetyki

Departament Systemów Wsparcia

Al. Jerozolimskie 181

02-222 Warszawa

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URE

Data publikacji : 01.12.2015
Data modyfikacji : 05.06.2018

Opcje strony