Nawigacja

Prezes URE wzywa przedsiębiorstwa energetyczne do podania informacji na temat sprzedaży energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego w 2013 r.

Działając na podstawie ustawy o efektywności energetycznej, Prezes URE wezwał przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej, wytwarzaniu ciepła, obrocie energią elektryczną, obrocie ciepłem, obrocie paliwami gazowymi i obrocie gazem ziemnym z zagranicą do przesłania informacji dotyczących dokonanej w 2013 roku sprzedaży energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego.

W myśl obowiązującego od 1 stycznia 2013 r. art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej (dalej: „ustawa”):

  1. przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący członkami giełdy towarowej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197) zawierający we własnym imieniu transakcje na giełdzie towarowej,
  3. towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie, o których mowa w art. 2 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, realizujące transakcje na giełdzie towarowej na zlecenie odbiorców końcowych przyłączonych do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ustawy są obowiązani:

  1. uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (Prezesowi URE), świadectwo efektywności energetycznej, o którym mowa  w art. 21 ust. 1 ustawy, w terminie określonym w art. 27 ust. 3 ustawy,

lub

  1. uiścić opłatę zastępczą w terminie określonym w art. 12 ust. 6 ustawy, obliczoną w sposób określony w art. 12 ust. 5 ustawy.

Na podstawie zebranych informacji regulator oceni stopień realizacji przez w/w podmioty obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej.  

W związku z powyższym przedsiębiorstwa energetyczne powinny przekazać do URE w terminie 21 dni od daty otrzymania pisma Prezesa URE informacje wskazane w załącznikach.

Jednocześnie regulator przypomina, iż zgodnie z przepisami ustawy o efektywności energetycznej, karze podlega ten, kto nie przedstawia w wyznaczonym terminie dokumentów lub informacji niezbędnych do oceny wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy.

Data publikacji : 12.09.2014
Data modyfikacji : 12.09.2014

Opcje strony

do góry