Nawigacja

Informacja o realizacji programów bezzwrotnych dofinansowań i obowiązku rozliczenia ich realizacji

W związku z art. 15a ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. 2021 poz. 2166) (dalej również jako: „ustawa”), podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 2 i art. 15 ust. 1, lub podmioty przez nie upoważnione mogą realizować programy bezzwrotnych dofinansowań, w celu współfinansowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, polegających na:

  1. wymianie urządzeń lub instalacji służących do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej na urządzenia lub instalacje służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej charakteryzujące się wyższą klasą efektywności energetycznej, o której mowa w aktach delegowanych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE (Dz. Urz. UE L 198 z 28.07.2017, str. 1),
  2. przyłączeniu do sieci ciepłowniczej,

na podstawie umów zawieranych z odbiorcami końcowymi.

Zgodnie z art. 15a ust. 2 ustawy suma oszczędności energii finalnej zaoszczędzonej w ciągu roku kalendarzowego przez wszystkich odbiorców końcowych w wyniku realizacji programu dofinansowań stanowi ilość energii finalnej zaoszczędzonej przez tych odbiorców w wyniku zrealizowania przedsięwzięć współfinansowanych w ramach programu dofinansowań.

Potwierdza to art. 15a ust 8 ustawy, który stanowi, że regulamin programu dofinansowań zawiera ilość energii planowanej do zaoszczędzenia przez odbiorców końcowych korzystających z programu dofinansowania dla danych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej .

W związku ze zobowiązaniem, zawartym w art. 16. ust 6. ustawy o efektywności energetycznej, dotyczącym rozliczenia obowiązku zrealizowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej , których mowa w art. 15a ust 1 ustawy, podmiot zobowiązany, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy, przedkłada Prezesowi URE listę zawartych umów z odbiorcami końcowymi  o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy, zawierającą ich imiona, nazwiska lub nazwy, adresy zamieszkania lub siedziby, daty zakończenia realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz ilość zaoszczędzonej energii finalnej uzyskanej w wyniku ich realizacji.

Oznacza to, iż podmiot zobowiązany ujmuje na przekazywanej liście dane tylko tych odbiorców końcowych z którymi zawarł stosowne umowy na podstawie programu bezzwrotnych dofinansowań obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Nie jest zatem możliwym dołączanie do przedkładanej, za dany rok kalendarzowy listy umów z odbiorcami końcowymi, umów zawartych przed, jak i po okresie obowiązywania danego programu bezzwrotnych dofinansowań.

Do przedmiotowej listy, o której mowa w art. 16 ust. 6 Ustawy, Podmiot Zobowiązany dołącza,  podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania tego podmiotu, o którym mowa w art. 10 ust. 2, oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że zrealizowany został program bezzwrotnych dofinansowań w celu współfinansowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, których beneficjentami są odbiorcy końcowi. Ilość energii finalnej zaoszczędzonej przez odbiorców końcowych w ramach tego programu dofinansowań, obliczona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, wynosi … ton oleju ekwiwalentnego.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Na podstawie art. 17 ust.1. Ustawy Podmiot Zobowiązany oraz odbiorca końcowy, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy, przedstawiają Prezesowi URE, na jego żądanie, dokumenty lub informacje niezbędne do oceny wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1, oraz do ogłoszenia informacji, o której mowa w art. 17 ust 2 Ustawy, o uzyskanej oszczędności energii finalnej, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 39 Ustawy karze pieniężnej podlega ten, kto nie przedstawia, w wyznaczonym terminie, dokumentów lub informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 Ustawy, albo przedstawiając je, udziela nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji. Karę pieniężną wymierza Prezes URE, w drodze decyzji.

 

Data publikacji : 17.01.2023

Opcje strony

do góry