Nawigacja

Studium porównawcze systemów ciepłowniczych Węgier, Polski, Litwy, Estonii i Finlandii

Raport stowarzyszenia regulatorów ERRA i Fortum

Raport zawiera charakterystykę rynków ciepłowniczych Węgier, Polski, Litwy, Estonii i Finlandii, jak również opis ram prawnych i regulacyjnych poszczególnych państw. W dokumencie porównane zostały systemy ciepłownicze i środowiska regulacyjne krajów objętych projektem, ceny ciepła, poziomy wydajności i rentowności systemów ciepłowniczych, jak również stopień, w jakim są one przyjazne dla środowiska naturalnego.

Między krajami uczestniczącymi w projekcie istnieją wyraźne różnice w kwestii metod regulacji ciepłownictwa. Bez przejrzystych i jasno sprecyzowanych celów regulacyjnych nie będzie możliwe osiągnięcie celów wspólnotowej polityki energetycznej, zaś unijna polityka powinna zachęcać przedsiębiorców do inwestowania w rozbudowę sieci ciepłowniczych, bardziej efektywne technologie i rozwój systemów kogeneracyjnych - to tylko niektóre wnioski płynące z raportu.

Projektem porównawczym, który rozpoczął się w 2009 roku, objętych zostało 35 wybranych przedsiębiorstw ciepłowniczych z 5 krajów Europy, w tym 8 przedsiębiorstw z Polski. Przedsiębiorstwa te były zróżnicowane zarówno pod względem wielkości dostaw ciepła, jak również pod względem rodzaju spalanego paliwa. Gromadzeniem i opisywaniem zebranych informacji zajmowały się organy regulacyjne z poszczególnych krajów, w tym Urząd Regulacji Energetyki.

Zapraszamy do zapoznania się ze Studium porównawczym systemów ciepłowniczych Węgier, Polski, Litwy, Estonii i Finlandii, przygotowanym przez stowarzyszenie regulatorów ERRA i przedsiębiorstwo Fortum. Raport jest próbą stworzenia pola dla przyszłego dialogu między regulatorami a przedsiębiorstwami ciepłowniczymi oraz znalezienia najlepszych praktyk w zakresie systemów ciepłowniczych.

Zachęcamy do lektury publikacji i szczegółowego zapoznania się z raportem!
 

Data publikacji : 20.06.2011
Data modyfikacji : 11.10.2012

Opcje strony

do góry