Nawigacja

Informacja dla przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje na dystrybucję i obrót energią elektryczną, które nie mają obowiązku wydzielenia działalności w zakresie obrotu

W celu usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych o zatwierdzenie taryf dla energii elektrycznej dla przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje na dystrybucję i obrót  energią elektryczną, które nie mają obowiązku wydzielenia działalności w zakresie obrotu, tzw. przedsiębiorstw energetyki przemysłowej, przedstawiam w załączeniu zalecenia odnośnie informacji i dokumentów, które należy przedstawić we wniosku o zatwierdzenie taryfy dla energii elektrycznej.

Załączniki sporządzone są w dwóch plikach, odrębnie dla działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej i w zakresie obrotu energią elektryczną. Tabele w zakresie dystrybucji obejmują pełną działalność sieciową przedsiębiorstwa (wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa), natomiast tabele w zakresie obrotu dotyczą jedynie odbiorców grup taryfowych G (gospodarstwa domowe), przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa, w związku ze zwolnieniem przez Prezesa URE przedsiębiorstw energetycznych z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, w odniesieniu do innych odbiorców, niż odbiorcy w gospodarstwach domowych.

W sytuacji wystąpienia o zatwierdzenie taryfy zarówno dla działalności dystrybucji jak i obrotu  energią elektryczną, należy przedstawić komplet załączników i jeden egzemplarz tekstu taryfy obejmujący obydwie działalności.

Jednocześnie zwracam uwagę na dochowanie należytej staranności i rzetelności przy tworzeniu dokumentów, które będą przedstawiane Prezesowi URE w postępowaniu administracyjnym o zatwierdzenie taryfy dla energii elektrycznej, które powinny być przygotowane i powinni uwzględnić wszystkie elementy wynikające z aktualnych przepisów prawa  oraz zalecenia odnośnie informacji przedstawianych we wniosku taryfowym.  

Biorąc pod uwagę zmiany przepisów prawnych jakie weszły w ostatnim czasie w życie, przypominam, iż w kalkulacji taryfy należy uwzględnić min.: opłatę mocową wynikającą z ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247 z późn.zm.), oraz  zaliczkę na saldo konta regulacyjnego na 2022 r. i konieczność utworzenia nowych grup taryfowych dla ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (poz. 2053).

Również  przypominam, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2021 r. wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, mają obowiązek stosować w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi następujące stawki opłat, niezależnie od faktu, czy do tego czasu zostanie wprowadzona do stosowania taryfa uwzględniająca te opłaty:

  1. stawkę opłaty OZE w wysokości 2,20 zł/MWh,
  2. stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości 0,00 zł/MWh,
  3. stawki opłaty przejściowej w dotychczasowej wysokości,
  4. stawki opłaty mocowej dla odbiorców końcowych wymienionych w art. 70 ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy zużywających rocznie:

a)    poniżej 500 kWh energii elektrycznej w wysokości 1,87 zł na miesiąc;
b)   od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej w wysokości 4,48 zł na miesiąc ;
c)    powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej w wysokości 7,47 zł na miesiąc;
d)   powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej w wysokości 10,46 zł na miesiąc

 5. stawkę opłaty mocowej w wysokości 0,0762zł/kWh, dla odbiorców końcowych innych niż wymienieni w art. 70 ust. 1 pkt 1) ustawy  o rynku mocy

Przypominam również o  art. 56 ust. 1 pkt 7a ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.), zgodnie z którym karze pieniężnej podlega ten, kto świadomie lub w wyniku niedbalstwa wprowadza w błąd Prezesa URE w zakresie przedstawianych na jego żądanie informacji, o których mowa w art. 28 tej ustawy.

 

Data publikacji: 09.02.2018
Data modyfikacji: 30.12.2020

Opcje strony

do góry