Nawigacja

Informacja dla przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje na dystrybucję i obrót energią elektryczną, które nie mają obowiązku wydzielenia działalności w zakresie obrotu

W celu usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych o zatwierdzenie taryf dla energii elektrycznej dla przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje na dystrybucję
i obrót  energią elektryczną, które nie mają obowiązku wydzielenia działalności w zakresie obrotu, tzw. przedsiębiorstw energetyki przemysłowej, przedstawiam w załączeniu „Zalecenia odnośnie informacji, które należy przedstawić we wniosku o zatwierdzenie taryfy dla energii elektrycznej” oraz niezbędne załączniki.

Załączniki, sporządzone są w dwóch plikach, odrębnie dla działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej i w zakresie obrotu energią elektryczną. Tabele w zakresie dystrybucji obejmują pełną działalność sieciową przedsiębiorstwa (wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa), natomiast tabele w zakresie obrotu dotyczą jedynie odbiorców grup taryfowych G (gospodarstwa domowe), przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa, w związku ze zwolnieniem przez Prezesa URE przedsiębiorstw energetycznych z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, w odniesieniu do innych odbiorców, niż odbiorcy w gospodarstwach domowych.

W sytuacji wystąpienia o zatwierdzenie taryfy zarówno dla działalności dystrybucji jak i obrotu  energią elektryczną, należy przedstawić komplet załączników i jeden egzemplarz tekstu taryfy obejmujący obydwie działalności.

Jednocześnie zwracam uwagę na dochowanie należytej staranności i rzetelności przy tworzeniu dokumentów, które będą przedstawiane Prezesowi URE w postępowaniu administracyjnym o zatwierdzenie taryfy dla energii elektrycznej. Dokumenty te, powinny być przygotowane w oparciu o „Zalecenia odnośnie informacji przedstawianych we wniosku taryfowym” i standardowe załączniki zamieszczone na stronie URE i powinny uwzględnić wszystkie elementy wynikające z aktualnych przepisów prawa.

Ponadto, z uwagi na przepisy związane z saldem konta regulacyjnego oraz faktem oraz posiadaniem sprawozdań finansowych za2021 r., przedsiębiorstwa we wnioskach taryfowych muszą przyjąć jako sprawozdawczy  rok 2021, a także przystąpić do rozliczania salda konta regulacyjnego  za ten rok -   arkusze, związanych z ustalaniem salda konta regulacyjnego za 2021 r. są dostępne u pracowników prowadzących postępowania związane z zatwierdzaniem taryf dla energii elektrycznej zarówno w Centrali jak i oddziałach terenowych  (ze względu na roboczy charakter tych arkuszy,  nie są one zamieszczane na stronie URE).  

Jednocześnie od 1 stycznia 2022 r. wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, mają obowiązek stosować w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi następujące stawki opłat: OZE, kogeneracyjną i mocową, niezależnie od faktu, czy do tego czasu zostanie wprowadzona do stosowania taryfa uwzględniająca te opłaty:

  1. stawkę opłaty OZE w wysokości 0,90 zł/MWh, wskazaną w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 66/2021, z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2022;
  2. stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości 4,06 zł/MWh, wskazaną w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2022 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2185 );
  3. stawki opłaty przejściowej w dotychczasowej wysokości, określonej w art. 11 b) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1874, z późn.zm.);
  4. stawki opłaty mocowej wskazanej w Informacji Prezesa URE Nr 56/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2022:

1)     dla odbiorców końcowych wymienionych w art. 89a ust. 1 pkt 1)  ustawy o rynku mocy zużywających rocznie:

a)  poniżej 500 kWh energii elektrycznej - w wysokości 2,37 zł na miesiąc;

b) od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej - w wysokości 5,68 zł na miesiąc ;

c)  powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej - w wysokości 9,46 zł na miesiąc;

d) powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej - w wysokości 13,25 zł na miesiąc.

                2)   dla odbiorców końcowych innych niż wymienieni w art. 89a ust. 1 ustawy o rynku mocy, stawkę opłaty mocowej w wysokości 0,1026 zł/kWh.

Przypominam również o  art. 56 ust. 1 pkt 7a ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), zgodnie z którym karze pieniężnej podlega ten, kto świadomie lub w wyniku niedbalstwa wprowadza w błąd Prezesa URE w zakresie przedstawianych na jego żądanie informacji, o których mowa w art. 28 tej ustawy.

Data publikacji : 09.02.2018
Data modyfikacji : 12.07.2022

Opcje strony

do góry