Nawigacja

Informacja dla przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje na dystrybucję i obrót energią elektryczną, które nie mają obowiązku wydzielenia działalności w zakresie obrotu

Od 1 stycznia 2022 r. wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, mają obowiązek stosować w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi następujące stawki opłat: OZE, kogeneracyjną i mocową, niezależnie od faktu, czy do tego czasu zostanie wprowadzona do stosowania taryfa uwzględniająca te opłaty:

  1. stawkę opłaty OZE w wysokości 0,90 zł/MWh, wskazaną w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 66/2021, z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2022;
  2. stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości 4,06 zł/MWh, wskazaną w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2022 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2185 );
  3. stawki opłaty przejściowej w dotychczasowej wysokości, określonej w art. 11 b) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1874, z późn.zm.);
  4. stawki opłaty mocowej wskazanej w Informacji Prezesa URE Nr 56/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2022:

1)    dla odbiorców końcowych wymienionych w art. 89a ust. 1 pkt 1)  ustawy o rynku mocy zużywających rocznie:

  1. poniżej 500 kWh energii elektrycznej - w wysokości 2,37 zł na miesiąc;
  2. od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej - w wysokości 5,68 zł na miesiąc ;
  3. powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej - w wysokości 9,46 zł na miesiąc;
  4. powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej - w wysokości 13,25 zł na miesiąc

       2)    dla odbiorców końcowych innych niż wymienieni w art. 89a ust. 1 ustawy o rynku mocy,  stawkę opłaty mocowej w wysokości 0,1026 zł/kWh.

Jednocześnie w celu usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych o zatwierdzenie taryf dla energii elektrycznej dla przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje na dystrybucję i obrót  energią elektryczną, które nie mają obowiązku wydzielenia działalności w zakresie obrotu, tzw. przedsiębiorstw energetyki przemysłowej, przedstawiam w załączeniu „Zalecenia odnośnie informacji, które należy przedstawić we wniosku o zatwierdzenie taryfy dla energii elektrycznej” oraz niezbędne załączniki.

Załączniki, sporządzone są w dwóch plikach, odrębnie dla działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej i w zakresie obrotu energią elektryczną. Tabele w zakresie dystrybucji obejmują pełną działalność sieciową przedsiębiorstwa (wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa), natomiast tabele w zakresie obrotu dotyczą jedynie odbiorców grup taryfowych G (gospodarstwa domowe), przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa, w związku ze zwolnieniem przez Prezesa URE przedsiębiorstw energetycznych z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, w odniesieniu do innych odbiorców, niż odbiorcy w gospodarstwach domowych.  Należy zwrócić uwagę, iż załączniki w zakresie dystrybucji zostały zmienione i uzupełnione, w związku z czym, Przedsiębiorstwo dochowując należytej staranności winno przedstawić je zgodnie z zamieszonym wzorem .

W sytuacji wystąpienia o zatwierdzenie taryfy zarówno dla działalności dystrybucji jak i obrotu  energią elektryczną, należy przedstawić komplet załączników i jeden egzemplarz tekstu taryfy obejmujący obydwie działalności.

Jednocześnie zwracam uwagę na dochowanie należytej staranności i rzetelności przy tworzeniu dokumentów, które będą przedstawiane Prezesowi URE w postępowaniu administracyjnym o zatwierdzenie taryfy dla energii elektrycznej, które powinny być przygotowane i powinni uwzględnić wszystkie elementy wynikające z aktualnych przepisów prawa  oraz zalecenia odnośnie informacji przedstawianych we wniosku taryfowym.  

Biorąc pod uwagę zmiany przepisów prawnych przypominam, iż w kalkulacji taryfy należy uwzględnić min.: opłatę mocową stosownie do art. 89a) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854) oraz saldo konta regulacyjnego na 2022 r. (wraz z rozliczeniem zaliczki, jeśli taka była w 2021 r.).

Przypominam również o  art. 56 ust. 1 pkt 7a ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), zgodnie z którym karze pieniężnej podlega ten, kto świadomie lub w wyniku niedbalstwa wprowadza w błąd Prezesa URE w zakresie przedstawianych na jego żądanie informacji, o których mowa w art. 28 tej ustawy.

Data publikacji : 09.02.2018
Data modyfikacji : 16.12.2021

Opcje strony

do góry