Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/taryfy-zalozenia/wyznaczanie-cen-referen/8186,Kodeks-sieci-dotyczacy-zharmonizowanych-struktur-taryf-przesylowych-dla-gazu.html
2020-07-12, 20:38

Kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu

W dniu 29 marca 2019 r. Prezes URE wydał decyzje na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 r. s. 29) zatwierdzające:

          które będą miały zastosowanie w kalkulacji taryf dla usług przesyłania paliw gazowych.

           Decyzje dotyczące metod wyznaczania cen referencyjnych publikowane są w Biuletynie Branżowym.

 

 

Data publikacji : 04.04.2019
Data modyfikacji : 01.04.2020

Opcje strony