Nawigacja

Opłaty z tytułu kar pieniężnych wymierzonych przez Prezesa URE

Na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1681), kary wymierzane przez Prezesa URE na podstawie:

  • art. 35a pkt 12, 13 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (dodany ust. 1c w art. 35e ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw),
  • art. 33 ust. 1 pkt 2a, 2b, 4a, 5, 5b, 6a, 8a, 8aa, 8d i 8e ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (dodany ust. 14 w art. 33 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych),
  • art. 168 pkt 1-18 i 25 oraz art. 172 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (zmieniony art. 175 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii),
  • art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (zmieniony ust. 2 w art. 42 ustawy o efektywności energetycznej),
  • art. 85 ust. 1-3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (dodany ust. 11 w art. 85 ustawy o rynku mocy),
  • art. 45 ust. 1 pkt 1-3, 7 i 8 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (zmieniony art. 46 ust. 2 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych),
  • art. 87 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (zmieniony art. 91 ust. 2 ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji),
  • art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (zmieniony art. 26 ust. 4 ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych),
  • art. 85 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (zmieniony art. 87 ust. 2 ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych)

uiszcza się na rachunek Urzędu Regulacji Energetyki.

Jednocześnie przypominamy, że należności z tytułu kar pieniężnych wymierzanych przez Prezesa URE na podstawie art. 56 ustawy - Prawo energetyczne, należy wnosić na rachunek Urzędu Regulacji Energetyki od 18 lutego 2021 r., chyba, że - na mocy przepisów przejściowych - w decyzji o wymierzeniu kary wskazano inny podmiot.

 

Numer rachunku Urzędu Regulacji Energetyki właściwy do wnoszenia opłat z tytułu ww. kar pieniężnych:

Narodowy Bank Polski O/O Warszawa 58 1010 1010 0028 7322 3100 0000

 

 

 

Data publikacji : 15.02.2021
Data modyfikacji : 14.09.2023

Opcje strony

do góry