Nawigacja

Opłata z tytułu udzielonej koncesji wnoszona w roku 2012 (rozliczenie przychodu osiągniętego w roku 2011)

 1. W dniu 31 marca 2012 r. upływa termin wnoszenia przez przedsiębiorstwa energetyczne opłat koncesyjnych za 2012 r. Opłaty te należy uiszczać bez oczekiwania na przypomnienie, na rachunek Urzędu Regulacji Energetyki:

Nr 58 1010 1010 0028 7322 3100 0000 w NBP O/O Warszawa.

Na przelewie w rubryce „tytułem” należy koniecznie wpisać nr DKN.


Numer DKN dostępny jest w Bazie przedsiębiorstw posiadających koncesje dostępnej na stronie BIP Urzędu Regulacji Energetyki.

 1. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja, wysokość corocznej opłaty wnoszonej przez przedsiębiorstwo energetyczne stanowi iloczyn przychodów (netto) uzyskanych ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) lub towarów w zakresie jego działalności objętej koncesją, osiągniętych w roku poprzedzającym ustalenie opłaty oraz współczynników opłat, które określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.
  Współczynniki opłat dla poszczególnych rodzajów działalności wynoszą:
Wytwarzanie ciepła (WCC) 0,0006
Przesyłanie lub dystrybucja ciepła (PCC)
Obrót ciepłem (OCC)
Wytwarzanie energii elektrycznej (WEE)
Przesyłanie energii elektrycznej (PEE)
Dystrybucja energii elektrycznej (DEE)
Obrót energią elektryczną (OEE)
Wytwarzanie paliw gazowych (WPG)
Magazynowanie paliw gazowych (MPG)
Przesyłanie paliw gazowych (PPG)
Dystrybucja paliw gazowych (DPG)
Obrót paliwami gazowymi (OPG): w tym OGZ oraz LNG/CNG
Wytwarzanie paliw ciekłych (WPC) 0,0004
Magazynowanie paliw ciekłych (MPC)
Przesyłanie lub dystrybucja paliw ciekłych (PPC)
Obrót paliwami ciekłymi (OPC): w tym gazem płynnym-LPG
 1. Opłata dla każdego rodzaju działalności objętej koncesją nie może być mniejsza niż 200 zł oraz większa niż 1.000.000 zł (§ 2 ust. 1).
 2. Do czasu cofnięcia (wygaśnięcia) decyzji koncesyjnej na przedsiębiorcy ciąży obowiązek wnoszenia corocznych opłat koncesyjnych. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie prowadziło działalności objętej koncesją (np. zawieszenie tej działalności) w roku 2011, a tym samym nie uzyskało przychodów z tytułu tej działalności, powinno wnieść opłatę w minimalnej wysokości, tj. 200 zł.
 3. Kwotę przychodów ze sprzedaży, kwotę opłaty koncesyjnej oraz odsetek za zwłokę zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
 4. Obowiązkiem przedsiębiorstwa energetycznego jest obliczenie opłaty i udokumentowanie prawidłowości jej wyliczenia (§ 3). Dlatego też równocześnie z wniesieniem opłaty należy przesłać do Urzędu Regulacji Energetyki - Biura Dyrektora Generalnego (00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64) wypełnione formularze, sporządzone odrębnie dla każdego rodzaju koncesjonowanej działalności. Prawidłowość przedstawionych w formularzu danych oraz sposób wyliczenia potwierdza osoba lub osoby do tego upoważnione. Do wypełnionego formularza należy dołączyć potwierdzenie dokonania zapłaty.
 5. Formularz opłaty znajduje się również na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki (www.ure.gov.pl) w wersji XLS, posiadający wbudowany mechanizm obliczania należnej opłaty (do otwarcia formularza potrzebny jest Microsoft Excel lub OpenOffice Calc z uruchomionymi makrami). Formularz taki można:
  1. wypełnić komputerowo, wydrukować, podpisać i przesłać na adres pocztowy Urzędu Regulacji Energetyki (wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty)

   lub
  2. wypełnić komputerowo, podpisać ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłać na adres e-mail: oplaty.koncesyjne@ure.gov.pl wraz ze skanem (kopią elektroniczną) potwierdzenia dokonania zapłaty (w takim przypadku nie ma potrzeby przesyłania dokumentów pocztą tradycyjną).
 6. W przypadku nieterminowego uregulowania opłat należy niezwłocznie naliczyć i wnieść na ww. rachunek należne odsetki za zwłokę, liczone tak jak odsetki od zaległości podatkowych.
 7. W stosunku do przedsiębiorstw, które nie wniosły opłaty zostaną zastosowane przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.).
 8. W przypadku wystąpienia zmian dotyczących prowadzonej działalności, tj. upadłość, likwidacja, zaprzestanie działalności, a także zmiany adresu lub nazwy przedsiębiorstwa, należy niezwłocznie powiadomić Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

  Kontakt:

      opłaty.koncesyjne@ure.gov.pl

 

Data publikacji : 30.05.2005
Data modyfikacji : 14.01.2019

Opcje strony

do góry