Nawigacja

Opłata z tytułu udzielonej koncesji wnoszona w roku 2013 (rozliczenie przychodu osiągniętego w roku 2012)

 1. W dniu 31 marca 2013 r. upływa termin wnoszenia opłat koncesyjnych na 2013 r. Opłaty te należy uiszczać bez oczekiwania na przypomnienie,  na rachunek Urzędu Regulacji Energetyki:
   

  Nr 58 1010 1010 0028 7322 3100 0000 w NBP O/O Warszawa.

  Na przelewie w rubryce „tytułem” należy koniecznie wpisać rodzaj działalności objętej koncesją (według poniższej tabeli) i nr DKN zgodny z numerem wpisanym w prawym górnym rogu na pierwszej stronie formularza (np. OPC/11111).
  Numer DKN przedsiębiorstwa jest jeden dla wszystkich rodzajów prowadzonej działalności koncesjonowanej, określonych w ustawie Prawo energetyczne i wskazany jest w numerze koncesji. Jest to pierwszy lub drugi ciąg liczb występujących po początkowym skrócie literowych oznaczającym rodzaj koncesji (np. OPC, WEE, itd.), tj. w numerze koncesji zawierającym jeden ciąg liczb bezpośrednio po rodzaju koncesji numerem DKN jest ten ciąg liczb (np. OPC/32341/W/OWA/2009/RR), natomiast gdy numer koncesji zawiera dwa ciągi liczb bezpośrednio po rodzaju koncesji numerem DKN jest drugi ciąg liczb (np. OPC/12584/32341/W/OWA/2009/RR).
 2. Rodzaje działalności objętej koncesją wraz z odpowiednimi współczynnikami do wyliczenia opłaty:
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI WSPÓŁCZYNNIK
(WCC) Wytwarzanie ciepła

0,0006

(PCC) Przesyłanie lub dystrybucja ciepła
(OCC) Obrót ciepłem
(WEE) Wytwarzanie energii elektrycznej
(PEE) Przesyłanie energii elektrycznej
(DEE) Dystrybucja energii elektrycznej
(OEE) Obrót energią elektryczną
(MPG) Magazynowanie paliw gazowych
(PPG) Przesyłanie paliw gazowych
(DPG) Dystrybucja paliw gazowych
(OPG) Obrót paliwami gazowymi, LNG/CNG
(OGZ) Obrót gazem ziemnym z zagranicą, w tym LNG/CNG
(SGZ) Skraplanie i regazyfikacja gazu ziemnego
(WPC) Wytwarzanie paliw ciekłych 0,0004
(MPC) Magazynowanie paliw ciekłych
(PPC) Przesyłanie lub dystrybucja paliw ciekłych
(OPC) Obrót paliwami ciekłymi: w tym gazem płynnym-LPG
(WEE) Wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych o mocy nieprzekraczającej 5 MW (art. 34 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne)
(……) Inne zwolnienia.
zw.
(zwolniony)
 1. Do czasu cofnięcia (wygaśnięcia) decyzji koncesyjnej na przedsiębiorcy ciąży obowiązek wnoszenia corocznych opłat koncesyjnych. Opłata staje się należna w pełnej wysokości na dzień 1 stycznia 2013 r. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie prowadziło działalności objętej koncesją (np. zawieszenie tej działalności) w roku 2012, a tym samym nie uzyskało przychodów z tytułu tej działalności, powinno wnieść opłatę w minimalnej wysokości, tj. 200 zł.
 2. Kwotę przychodów ze sprzedaży, kwotę opłaty koncesyjnej oraz odsetek za zwłokę zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
 3. Obowiązkiem Koncesjonariusza jest obliczenie opłaty i udokumentowanie prawidłowości jej wyliczenia (§ 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r.). Dlatego też równocześnie z wniesieniem opłaty należy przesłać do Urzędu Regulacji Energetyki - Biura Dyrektora Generalnego (Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa) wypełnione formularze, sporządzone odrębnie dla każdego rodzaju koncesjonowanej działalności. Prawidłowość przedstawionych w formularzu danych oraz sposób wyliczenia potwierdza osoba lub osoby do tego upoważnione. Do wypełnionego formularza prosimy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty.
 4. W przypadku nieterminowego uregulowania opłat należy niezwłocznie naliczyć i wnieść na ww. rachunek należne odsetki za zwłokę, liczone tak jak odsetki od zaległości podatkowych po zaokrągleniu do pełnych złotych. Odsetki należy naliczyć począwszy od 1 kwietnia 2013 r. do dnia wniesienia opłaty.
 5. Formularz opłaty można wypełnić komputerowo, wydrukować, podpisać i przesłać na adres pocztowy Urzędu Regulacji Energetyki (wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty) lub wypełnić komputerowo, podpisać ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłać na adres e-mail: oplaty.koncesyjne@ure.gov.pl  wraz ze skanem (kopią elektroniczną) potwierdzenia dokonania zapłaty (w takim przypadku nie ma potrzeby przesyłania dokumentów pocztą tradycyjną).
 6. W stosunku do Koncesjonariuszy, którzy nie wnieśli opłaty zostaną zastosowane przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229,poz.1954, z późn. zm.). 
 7. W przypadku wystąpienia zmian dotyczących prowadzonej działalności, tj. upadłość, likwidacja, zaprzestanie działalności, a także zmiany adresu lub nazwy przedsiębiorstwa, należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki odrębnym pismem.
Data publikacji : 13.01.2014
Data modyfikacji : 15.11.2018

Opcje strony

do góry