Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

31 sierpnia upływa termin złożenia przez odbiorców przemysłowych informacji o wysokości wykonanego obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne

31 sierpnia 2019 r. upływa termin złożenia Prezesowi URE przez odbiorców przemysłowych informacji o wysokości wykonanego obowiązku.

 

Zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy z  dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji do wykonania i rozliczenia obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, w brzmieniu dotychczasowym, za okres przed dniem wejścia w życie ustawy, oraz w zakresie kar pieniężnych za nieprzestrzeganie tego obowiązku w tym okresie, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Mając na uwadze powyższe przypominamy, iż dnia 31 sierpnia 2019 r. upływa termin złożenia Prezesowi URE przez odbiorców przemysłowych informacji o wysokości wykonanego obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24 stycznia 2019 r.),  ilości zakupionej energii elektrycznej na własny użytek w roku realizacji obowiązku oraz oświadczenia o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że dane zawarte w informacji, o której mowa w art. 9a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne są zgodne z prawdą.

Zobowiązanie to dotyczy odbiorców przemysłowych ujętych w Informacji Prezesa URE Nr 83/2017 w  sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne.

Termin 31 sierpnia 2019 r. do złożenia ww. informacji i oświadczeń jest terminem materialnoprawnym, stąd o jego zachowaniu decyduje data wpływu przedmiotowych informacji i oświadczeń do URE a nie data nadania przesyłki zawierającej te dokumenty.

Z Informacją Prezesa URE nr 54/2019 przedstawiono również wzory informacji oraz oświadczeń, które należy przedkładać wraz z:

- dowodami wniesienia opłat zastępczych uiszczonych celem realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24 stycznia 2019 r.),

- formularzem w formacie MS Excel, który - niezależnie od oświadczenia - prosimy wypełnić i przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail:  odbiorcy.przemyslowi@ure.gov.pl.

Data publikacji : 23.07.2019
Data modyfikacji : 30.08.2019

Opcje strony

do góry