Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE przypomina odbiorcom przemysłowym o obowiązku złożenia informacji i oświadczeń

31 sierpnia 2016 r. upływa termin złożenia Prezesowi URE informacji i oświadczeń, o których mowa w art. 188 ust. 14 ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz w art. 9a ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym od 4 kwietnia 2015 r.), przez odbiorców przemysłowych ujętych w:

Termin 31 sierpnia 2016 r. do złożenia ww. informacji i oświadczeń jest terminem materialnoprawnym, stąd o jego zachowaniu decyduje data wpływu przedmiotowej informacji i oświadczenia do URE, a nie data nadania przesyłki zawierającej te dokumenty.

 

Poniżej zamieszczona została treść informacji skierowanej do odbiorców przemysłowych oraz wzory dokumentów, które należy złożyć.

Informację wraz z oświadczeniem należy kierować na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181 (budynek A)
02-222 Warszawa
z dopiskiem: „Departament Systemów Wsparcia”

Data publikacji : 02.08.2016

Opcje strony

do góry