Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązek złożenia informacji i oświadczenia przez odbiorców przemysłowych

31 maja 2016 r. upływa termin złożenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji i oświadczenia przez odbiorcę przemysłowego, o którym mowa w art. 9a ust. 1a pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne.

Zgodnie z przepisami tej ustawy (art. 9a ust. 1a5) ww. odbiorcy są zobowiązani przekazać:

  1. informację o wysokości wykonanego obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne, oraz ilości zakupionej energii elektrycznej na własny użytek w roku realizacji obowiązku, a także o wysokości kosztu energii elektrycznej oraz wartości swojej produkcji w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku;
  2. oświadczenie następującej treści:
    „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że:
    1. 1) dane zawarte w informacji, o której mowa w art. 9a ust. 1a5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne są zgodne z prawdą;
    2. 2) znane mi są i spełniam warunki uprawnienia określonego w ust. 1a3 ustawy, o której mowa w pkt 1.”.

Warto przypomnieć, że obowiązek złożenia ww. dokumentów dotyczy podmiotów ujętych w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 grudnia 2014 r., Nr 44/2014 w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych na rok 2015.

Poniżej zamieszczona została treść informacji skierowanej do odbiorców przemysłowych oraz wzory dokumentów, które należy złożyć do Prezesa URE.

Należy także podkreślić, że 31 maja br. jest terminem materialnoprawnym, stąd o jego zachowaniu decyduje data wpływu przedmiotowej informacji i oświadczenia do URE a nie data nadania przesyłki zawierającej te dokumenty.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URE

Data publikacji : 12.05.2016
Data modyfikacji : 03.06.2020

Opcje strony

do góry