Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uprawnienia i obowiązki odbiorców przemysłowych wynikające z wejścia w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii

W związku z ogłoszeniem 3 kwietnia 2015 r. ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478), wprowadzającej m.in. zmiany w sposobie realizacji przez odbiorców przemysłowych obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej, Prezes URE przypomina, jak w świetle zaistniałych zmian w obowiązujących przepisach kształtować się będą - w 2015 r. - wyżej wskazane obowiązki.

Szczegóły dotyczące powyższych kwestii znajdują się w Informacji dla odbiorców przemysłowych dotyczącej realizacji obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2015.

Data publikacji : 15.10.2015

Opcje strony

do góry