Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/odbiorcy-przemyslowi/5764,Zmiana-zasad-dotyczacych-umarzania-tzw-fioletowych-certyfikatow-za-rok-2013-prze.html
24.04.2024, 11:09

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana zasad dotyczących umarzania tzw. fioletowych certyfikatów za rok 2013 przez odbiorców przemysłowych

Realizując przepisy ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE informuje, że stanowisko zaprezentowane w Informacji dot. realizacji obowiązku określonego w art. 9a ust. 8 ustawy - Prawo energetyczne za rok 2013 odnosi się również do realizacji przedmiotowego obowiązku przez odbiorców przemysłowych.

Prezes URE przypomina, że w obecnym stanie prawnym możliwe jest wypełnienie przez odbiorców przemysłowych ww. obowiązku za rok 2013 poprzez umorzenie tzw. „fioletowych” certyfikatów - obejmujących energię elektryczną wytworzoną w jednostkach, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a ustawy - Prawo energetyczne w roku 2013 - względnie uiszczenie opłaty zastępczej - w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.

Zgodnie z art. 9a ust. 1a pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 8 wykonuje odbiorca przemysłowy, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, której koszt wyniósł nie mniej niż 3% wartości jego produkcji, a także złożył oświadczenie w tej kwestii.

 

Szczegóły dotyczące realizacji ww. obowiązku znajdują się w Informacji zamieszczonej poniżej.

Data publikacji : 06.06.2014
Data modyfikacji : 09.06.2014

Opcje strony