Nawigacja

Wytyczne do planów rozwoju dla dużych OSD - paliwa gazowe

Prezes URE przypomina o konieczności opracowania planów rozwoju gazowych OSD.

Zgodnie z przepisami art. 16 ustawy – Prawo energetyczne przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych są zobowiązane do sporządzenia, dla obszaru swojego działania, planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, których projekty podlegają uzgodnieniu z Prezesem URE. Ponadto zgodnie z przepisami art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego gazowego (OSD) mają obowiązek opracowania programu budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci niezbędnych do przyłączenia tych stacji, który stanowi wyodrębnioną część planu rozwoju.

Mając na uwadze przepisy art. 23 ust. 2 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE udostępnia na niniejszej stronie pliki z niezbędnymi formularzami i Kwestionariusz projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe z instrukcją ich wypełnienia.

Formularz ma zastosowanie do przygotowania przez prawnie wyodrębnionych OSD gazowego projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe. Opracowanie formularza wynika z potrzeby uwzględnienia przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz opracowywania projektów planów rozwoju w układzie kroczącym, co wskazano w Komunikacie Prezesa URE nr 35/2013 z 30 października 2013 r. w sprawie obowiązku uzgadniania planów rozwoju z Prezesem URE i ich aktualizacji.

Projekty planów rozwoju opracowane zgodnie z informacją zawartą w Kwestionariuszu należy przekazać do URE w terminie do 31 marca. W związku z faktem, że w bieżącym roku 31 marca wypada w niedzielę, ostateczny termin przedkładania planów rozwoju w bieżącym roku przypada na dzień 1 kwietnia (tak jak w art. 57 § 4 kpa).

Na podstawie przekazanych do Urzędu informacji Prezes URE dokona oceny zamierzeń inwestycyjnych w celu uzgodnienia uzasadnionego poziomu nakładów na potrzeby kolejnych taryf prawnie wyodrębnionych OSD.

Data publikacji : 23.02.2015
Data modyfikacji : 02.03.2021

Opcje strony

do góry