Nawigacja

Prezes URE pyta o zmianę sprzedawcy paliwa gazowego - badania kwartalne, ankieta dla przedsiębiorstw

Przedmiotem badania ankietowego są informację o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę paliwa gazowego oraz postępach w zawieraniu umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego zawieranych ze sprzedawcami i odbiorcami w badanym okresie sprawozdawczym - danym kwartale. Wypełnioną ankietę należy przesłać w terminie do 20 dnia kalendarzowego, miesiąca po zakończeniu kwartału, tj. w przypadku I kwartału - do 20 kwietnia 2012 r.

Prezes URE wzywa przedsiębiorstwa energetyczne - Operatorów Systemów Dystrybucyjnych gazowych - do przesyłania ankiet kwartalnych, dotyczących informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach w zawieraniu umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego zawieranych ze sprzedawcami i odbiorcami w najbliższym i kolejnych kwartałach 2012 r.

Umieszczoną na stronach URE ankietę należy przesyłać do Urzędu Regulacji Energetyki na adres:

Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

oraz w wersji elektronicznej na adres:

e-mail: dpk.monitoring@ure.gov.pl,

w terminie do 20 dnia kalendarzowego, miesiąca po zakończeniu kwartału.

W celu ułatwienia przygotowania powyższych informacji, Departament Promowania Konkurencji URE opracował objaśnienia do ankiety kwartalnej, którą odnajdą Państwo na stronach internetowych URE.

Data publikacji: 13.02.2012
Data modyfikacji: 04.09.2013

Opcje strony

do góry