Nawigacja

Ankieta dotycząca wykonania obowiązków wynikających z ustawy prądowej

1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy tzw. ustawy prądowej zamrażającej ceny energii elektrycznej i nakładającej na sprzedawców określone obowiązki. Dotyczyły one między innymi: dostosowania cen do poziomu z roku 2018, odpowiednich zmian umów z odbiorcami, czy ponownego wystawiania faktur. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki sprawdza, jak przedsiębiorcy wywiązują się z tych obowiązków.

Każdy przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą (obrotem) energii elektrycznej w 2019 roku, był zobowiązany do dostosowania umów oraz cen w rozliczeniach z klientami do wymogów tzw. ustawy prądowej. W stosunku do gospodarstw domowych (grupa G) przedsiębiorstwa stosujące taryfy powinny stosować ceny taryfowe obowiązujące 31 grudnia 2018 roku, natomiast stosujące oferty rynkowe – ceny nie wyższe niż te z 30 czerwca 2018 r.

Prezes URE wezwał spółki, które były zobowiązane do wdrożenia ustawowych zmian, do przedstawienia sprawozdań z wykonania tych obowiązków w całym 2019 roku.

W tym celu Urząd przygotował ankietę, a do przedsiębiorców wysłane zostały pisma ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wypełnienia kwestionariuszy.
Przed wypełnieniem ankiety prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią tych pism.

Wypełnioną ankietę należy odesłać do Urzędu Regulacji Energetyki w terminie do 10 kwietnia 2020 roku:

 1. Wersję papierową na adres:
  URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
  Al. Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie „ankieta ustawa prądowa”
 2. Wersję elektroniczną (wypełnione tabele w formacie Excel) na adres:
  ustawa.pradowa@ure.gov.pl
  w tytule maila prosimy napisać „ankieta ustawa prądowa”

Jednocześnie informujemy, że pytania dotyczące ankiety należy kierować do Urzędu wyłącznie drogą mailową pod adres ustawa.pradowa@ure.gov.pl

Data publikacji : 11.03.2020
Data modyfikacji : 27.03.2020

Opcje strony

do góry